www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เชิญชวนเยาวชนรวมพลังสวดเทเซ่ โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

เชิญชวนเยาวชนรวมพลังสวดเทเซ่ เวลา 20.00น. วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 จัดโดยแผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Live facebook แผนกเยาวชน) "รวมใจเยาวชน เปล่งเสียงภาวนา"
* โดยการรวมจิตใจของเราครั้งนี้
***เพื่อขอบคุณพระเจ้าในการบรรเทาสถานการณ์โควิด-19
***เพื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส
***เพื่อการค้นพบวัคซีนโควิด-19
***เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวไทย
***และเพื่อบรรดาเยาวชนทุกคน