www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานชุมนุมครอบครัว "350 ปีมิสซังสยาม : ครอบครัวคาทอลิกไทย"

ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมครอบครัว "350 ปีมิสซังสยาม : ครอบครัวคาทอลิกไทย"
ขอเชิญชวนผู้สนใจ (เน้นความเป็นครอบครัว/เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ได้ครับ)
แจ้งความประสงค์ได้ที่คกก.อภิบาลครอบครัวระดับวัด/เขต หรือจิตตาภิบาลงานครอบครัวเขต ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2019 (เพื่อคกก.อภิบาลครอบครัวแต่ละเขตจะรวบรวมจำนวน พร้อมขนาด(size) เสื้อเป็นนิ้ว และส่งให้แผนกฯ ในวันที่ 21 มิ.ย. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป)
วัตถุประสงค์การจัดงาน...
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวในมิสซังกรุงเทพฯ ได้มาร่วมชุมนุมกันในโอกาสการฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ตามนโยบายของมิสซังกรุงเทพฯ
2. เพื่อให้ครอบครัวได้เรียนรู้ประวัติมิสซังสยาม ควบคู่กับประวัติครอบครัวคาทอลิกไทย
3. เพื่อจะได้รับรู้วิธีการถ่ายทอดความเชื่อของบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
4. เพื่อจะได้เรียนรู้และรับมือกับสถานการณ์ครอบครัวยุคปัจจุบัน
5. เพื่อสร้างพลังให้ครอบครัวคาทอลิก เข้มแข็งในการเป็นประจักษ์พยานในความรัก การแต่งงาน และครอบครัวแก่สังคมไทย