www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีอา เสด็จเยี่ยม

 

 

 

พระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม

 

     เราปิดเดือนแม่พระด้วยวันฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ” ซึ่งเป็นข้อรำพึงที่ 2 ของรหัสธรรมแห่งความชื่นชมยินดีเวลาที่เราสวดสายประคำ พระนางพรหมจารีมารีย์ได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาแบธซึ่งเป็นญาติของพระนางเองเพื่อให้บริการช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่หญิงสาวคนหนึ่งจะสามารถให้ได้กับผู้ที่ชราแล้วและกำลังมีครรภ์ และพระนางเองก็คงรู้สึกอยากจะแจ้งให้กับญาติผู้นี้ได้ทราบถึงความชื่นชมยินดีของพระนางในเหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในตัวพระนางเองด้วย

ขณะนี้พระนางได้เริ่มทรงครรภ์แล้ว พระนางได้กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าและเพราะเหตุนี้เองที่พระนางได้รับการเคารพจากญาติของพระนาง

     นี่แหละที่พระเจ้าได้ทรงกรุณาเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์  แต่ว่าที่ประทับของพระองค์มิใช่พระวิหารที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ แต่เป็นมนุษย์ - บุคคล และแต่นี้ต่อไปจะไม่ใช่ก้อนหินที่จะใช้สร้างที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ แต่ว่าจะใช้ความเชื่อ ความรักเมตตา การเสียสละตัวเองและความหวังแทน

     พวกฤาษีฟรังซิสกันได้ทำการฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาแบธ” ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แล้ว และพระสันตะปาปาบอนีฟาสได้นำวันฉลองนี้เข้ามาใส่ในปฏิทินสากลของพระศาสนจักรและเราฉลองกันในวันที่ 21 กรกฎาคม  แต่ว่าตามปฏิทินพิธีกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่จากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เลื่อนวันฉลองนี้ให้ขึ้นมาเป็นวันนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้มีเล่าไว้ในพระวรสาร คือได้ใส่วันฉลองนี้ให้อยู่ในระหว่างวันฉลองแม่พระได้รับแจ้งสาร ( 25 มีนาคม ) และวันฉลองการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ ( 24 มิถุนายน ) ก็รู้สึกว่าจะมีเหตุผลดี 

     ขณะที่เราในวันนี้ทำการฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาแบธ” บูชามิสซาที่เรากำลังร่วมประกอบกันอยู่นี้ก็เป็น “การเสด็จเยี่ยม” ของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรของพระองค์ มีต่อพวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ เพื่อที่จะบันดาลให้เราเป็น“ผู้นำพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้อื่น” เช่นเดียวกับพระนางพรหมจารีมารีย์

 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

 

1. ขอให้ทุกครอบครัวได้มีประสบการณ์ “การเสด็จเยี่ยม” ของพระนางมารีย์ซึ่งนำองค์พระเยซูคริสตเจ้ามาให้เรา 

2. ในทุกๆ เหตุการณ์ ขอให้เราได้เรียนรู้ “การเสด็จเยี่ยม” ของพระเจ้าในเหตุการณ์นั้น

3. ขอให้เราได้ให้คำตอบแห่งความรักตามประสาลูกๆ ที่พระเจ้ากำลังคอยจากเรา

4. ขอให้เราคริสตชนทุกคนได้มีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ว่า กำลังจะต้องเป็นผู้นำองค์พระเยซูคริสตเจ้าไปให้กับคนอื่น