www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

3 มกราคม ระลึกถึงนักบุญ เยนอเวฟาแห่งกรุงปารีส

 

นักบุญเยนอวีฟแห่งกรุงปารีส พรหมจารี

องค์อุปถัมภ์ของผู้ประสบภัยพิบัติ

 

     รูปปั้นของนักบุญเยนอเวฟาเป็นรูปปั้นที่ท่านนักบุญแต่งกายแบบสตรีเลี้ยงแกะ กำลังเลี้ยงแกะและอ่านพระคัมภีร์ นักบุญเยนอเวฟาได้มีโอกาสพบนักบุญ  เยรมาโนแห่งออร์ซีเออที่กำลังเดินทางไปแคว้นบริทาเนีย โดยผ่านทางชนบทรอบ ๆ กรุงปารีส ท่านนักบุญเห็นถึงพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเธอได้ชวนเชิญ เธอให้ละทิ้งการเลี้ยงแกะและอุทิศตนเพื่อท้องนาที่กว้างใหญ่กว่าคือการทำงานแพร่ธรรม

     เยนอเวฟาได้ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้าและทำกิจใช้โทษบาปอย่างหนัก ท่านรับประทานอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รำพึง ภาวนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในความต้องการ  มีส่วนร่วมในการความยุ่งยากของประชาชน  อย่างเช่น เมื่ออุนนีแห่งวาติลาได้นำพวกบาร์บาเรียนเข้ามาในยุโรป เยนอเวฟา ได้ให้กำลังใจประชาชนและชักชวนให้ทุกคนช่วยกันต่อสู้กับพวกบาบาเรียน เธอได้เสียชีวิตในการรบนั้น ความกล้าหาญของเยนอเวฟาทำให้คนอื่นๆปลอดภัย ตั้งแต่นั้นชาวปารีสจึงถือว่าเยนอเวฟาเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเขา

     ชาวปารีสได้สร้างอาสนวิหารเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญ แต่ในสมัยปฏิรูปฝรั่งเศส  อาสนวิหารนั้นได้กลายเป็นสถานที่ฝังศพของผู้มีชื่อเสียงของชาวฝรั่งเศส    และเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญ เยนอเวฟาก็ได้สร้างวัดน้อยใกล้กับอาสนวิหารเดิม