www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาเพื่อขอความหวังข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดประทานความอดทนอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้สามารถคอยความหวังในอนาคตที่จะมาถึง เพื่อจะได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน เพื่อจะได้สามารถยอมรับผู้ที่เข้ามารบกวนจิตใจข้าพเจ้า เพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางการมีขอบเขตจำกัด

โปรดประทานความกล้าหาญที่จำเป็น เพื่อจะได้สามารถเป็นมิตรกับผู้ไร้มิตร เพื่อจะได้สามารถยอมรับและสมหวังกับความไม่สมหวัง เพื่อจะได้เผชิญกับคำติเตียน เพื่อจะได้สามารถเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ โปรดประทานพระปรีชาญาณที่ขาดไม่ได้ในชีวิต เพื่อจะได้สามารถให้คุณพ่อแก่สิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าไร้ค่า เพื่อจะได้สามารถยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ในแต่ละวัน เพื่อจะได้สามารถมีจิตตารมณ์ แห่งการเรียนรู้ และพร้อมเสมอที่จะวางใจในพระญาณสอดส่องของพระองค์ อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน