www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนากรณีแผ่นดินไหวข้าแต่พระเป็นเจ้า ผู้ทรงสถิตสถาพร พระองค์ทรงสร้างโลกและสากลจักรวาลด้วยพระสรรพานุภาพ ขอโปรดสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังประสบภยันตรายร้ายแรงจากแผ่นดินไหว โปรดทรงคุ้มครองป้องกัน ข้าพเจ้าให้พ้นภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวนี้ด้วยเทอญ อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน