www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาเมื่อมีพายุข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงบังคับเคลื่อนลมในทะเลให้สงบราบคาบ ( เทียบ มก.6 : 45-51 ) บัดนี้อาคารบ้านเรือนของข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถูกพายุโหมกระหน่ำอย่างดุเดือด ขอพระองค์ทรงพระกรุณาระงับพายุร้ายนี้ให้สงบลงด้วยเทอญ อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน