www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาขอฝนพระเจ้าข้า พระองค์โปรดประทานชีวิต ร่างกาย และวิญญาณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย บัดนี้แผ่นดินบังเกิดความแห้งแล้งกันดาร มิอาจปลูกพืชผลได้ตามปรกติ ขอพระองค์ทรงพระเมตตา โปรดให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล เพื่อยังความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินสืบไปด้วยเทอญ

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน