www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาเพื่อขอสันติภาพ

 

 

 ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ประทานสันติภาพ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์แสดงพระทัยเมตตากรุณาให้ได้เป็นบุตรของพระองค์มีส่วนในพระเกียรติมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพรฉลองพระกรุณาที่ได้ประทานพระเยซู พระปิยะบุตรซึ่งโดยธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพ พระองค์ได้โปรดให้เป็นผู้นำความรอดบ่อเกิดแห่งสันติสายสัมพันธ์ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้ว่า ตนเป็นพี่น้องกัน

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับความปรารถนา ความพยายามและความสำเร็จซึ่งพระจิตเจ้า ผู้ประทานสันติภาพ ได้เร้าให้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ เพื่อความรักจะได้เข้ามาแทนที่ความเกลียดชัง ความเข้าใจซึ่งกันและกันมาแทนความหวาดระแวง การพึ่งพาอาศัยกันมาแทนความไม่น่าสนใจต่อผู้อื่น ขอได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีดวงใจและความรู้สึกนึกคิดกว้างขวางขึ้น สามารถเข้าใจว่า พี่น้องทุกคนกระหายอยากได้ความรัก จะได้สามารถเป็นผู้สร้างสันติได้อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา ขอโปรดระลึกถึงผู้ที่ต่อสู้ ทนทุกข์และสละชีวิต เพื่อนำมนุษยชาติในโลก ให้เป็นพี่น้องใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ขอให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติภาพและความรัก มาถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและขอให้พระสิิริมงคลของพระองค์ ได้ปรากฎไปทั่วพิภพด้วยเทอญ อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน