www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาเพื่องานอภิบาล ค.ศ. 2010 – 2015

 

 

      ข้าแต่พระบิดาเจ้า   โปรดส่งพระจิตของพระองค์มายังพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สำหรับงาน  “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์  ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” ตามแผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2010 - 2015

     โปรดประทานพระปรีชาญาณแก่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์  นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษผู้ร่วมรับผิดชอบงานอภิบาลทั้งหลาย  ให้เปิดรับการดลใจและแสงสว่างจากพระองค์  เพื่อให้แผนงานอภิบาลนี้ ปลุกจิตสำนึกคริสตชน ในการดำเนินชีวิตชุมชนคริสตชนพื้นฐานอย่างดี โดยมีรากฐานและดำรงชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้า  ทำให้พระศาสนจักรในเขตวัดมีชีวิตชีวา   ทำให้เกิดสังคมใหม่ในวัฒนธรรมแห่งความรัก  สมกับเป็นเครื่องมือที่ดีในงานอภิบาลและประกาศพระวรสาร พร้อมทั้งเป็นความหวังอันสดใสให้กับพระศาสนจักรในปัจจุบัน

     โปรดให้แผนงานอภิบาลฯ  นี้ ช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันร่วมดำเนิน-พันธกิจ  “อุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจา   ศีล-ศักดิ์สิทธิ์และการอธิฐาน ภาวนา เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้าและเป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้”

     ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ทั้งหลาย อาแมน