www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

อบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ ปีที่ 28

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ ปีที่ 28 โดยเชิญคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากร สำหรับหัวข้อในการอบรมปีนี้ เรื่อง หนังสือ โทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1และ2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา