www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่2

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2017 คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์จัดอบรมพระคัมภีร์ และภาวนาฟื้นฟูจิตใจในโครงการศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่2 เซนต์ไมเกิ้ล ฮอลล์ ณ บ้านผู้หว่าน สำหรับการอบรมพระคัมภีร์ และภาวนาฟื้นฟูจิตใจ ครั้งนี้เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญมัทธิว พระโอวาทเรื่องธรรมทูต มธ.10 อุปมาเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ มธ.13 พระโอวาทเกี่ยวกับพระศาสนจักร มธ.18 มีผู้สนใจมาร่วมครั้งนี้จำนวน กว่า 100คน

 

ภาพเพิ่มเติม...