www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

อบรมพระคัมภีร์ หนังสือซามูแอล และมอบวุฒิบัตร


แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ หนังสือ ซามูแอลฉบับที่ 1และ 2 เป็นเวลา 2 เสาร์ คือวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และ 10มิถุนายน
และในวันที่ 10 มิถุนายน หลังจากพิธีบวชพระสงฆ์แล้ว ช่วงบ่าย ก็มีการอบรมอีกครั้ง มีผู้สนใจสมัครมาเรียน 38 คน และมีผู้หว่าน 4 เข้าร่วมสมทบ 36 คน และผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งสองครั้ง ทางแผนกได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยคุณพ่อ ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นผู้มอบ และยังได้เชิญคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกได้กล่าวให้ข้อคิดสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเล็กน้อย จากนั้นคุณพ่อวสันต์ กล่าวปราศรัย และสวดภาวนาปิดการอบรม

 

ภาพเพิ่มเติม...