www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

อบรมพระคัมภีร์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว เขต4

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ อบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 เวลา 08.30-14.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วม 53 คน ช่วงเช้าคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

                                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ....