www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

“Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2     แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน 2016 ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน ซึ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง เมตตาธรรม จึงใช้พระคัมภีร์ “พระวรสารตามคำบอกเล่านักบุญลูกา” ในการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น
2) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อ ชีวิตจิตโดยอาศัยพระวาจาให้กับเด็กและเยาวชน
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลร่วมกัน

 ซึ่งมาจากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล 12 โรงเรียน จากโรงเรียนนักบวช 14 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน 

จำนวน 143 ทีมๆละ 2 คน มีสองทีมที่มี 1 คน รวมเป็น 284 คน คุณครู 50 คน คณะกรรมการจัดงานฯ เจ้าหน้าที่จากแผนกพระคัมภีร์ ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี แผนกคริสตศาสนธรรมและแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนักศึกษาสาขาวิชาคริสต ศาสนศึกษา รวม 37 คน รวมทั้งหมด 371 คน

     การแข่งขันฯ เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ โดยมีคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายบุคลาภิบาล เป็นประธาน คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานฯ ร่วมกับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และมอบ โล่เกียรติยศ “พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช” ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลในภาคเช้าและภาคบ่าย
     อนึ่ง ในการแข่งขันฯ มีกรรมการตรวจคำตอบและตัดสิน คือ แผนกพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และเขตการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 6 เขต ดังนี้
1. อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ ผู้รับผิดชอบการแข่งขันตอบคำถาม
2. คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ ผู้รับผิดชอบการแข่งขันฯ และกรรมการตรวจ
3. อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม กรรมการตรวจ
4. คุณครูจินดาพร โพธิ์ศรี เขต 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรรมการตรวจ
5. คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ เขต 2 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรรมการตรวจ
6. คุณครูอ้อยทิพย์ จินตไพจิตร เขต 3 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ กรรมการตรวจ
7. คุณครูสัย ไพรวงษ์ เขต 4 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ กรรมการตรวจ
8. คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ เขต 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย กรรมการตรวจ
9. ครูจินตนา กิจแก้ว เขต 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการตรวจ
10. คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์ เขต 6 โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ กรรมการตรวจ
11. คุณครูธนินทร์ธร คำทองสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ พิธีกร

   นอกจากนี้ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ และคุณรัฐปกร ฟักอ่อน ช่วยจัดกิจกรรมพระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญลูกา ในระหว่างรอผลการแข่งขันฯ แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรมระดับชาติ ช่วยในรับลงทะเบียน จัดอาหารว่าง และช่วยจัดการแข่งขันฯ และศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณครูราตรี ช้อยเครือ และคุณครูกฤติยา อุตสาหะ และทีมงาน 6 คน จัดกิจกรรมพระวรสารนักบุญลูกาและปีเมตตาธรรม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
     สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูจิตตาภิบาล และคุณครูคำสอนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเตรียมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 2 นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการฯ นี้เป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกัน

สรุปทีมที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับ มีดังนี้