www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 3

“พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา”  “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดั่งพระบิดาของท่าน” (ลก. 6 : 36)
     แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดค่ายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา  โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เจ้าหน้าที่ของแผนกพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรมก แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณครูคำสอน ร่วมมือกันในการจัดค่ายพระคัมภีร์ฯ นี้ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2016 ณ บ้านผู้หว่าน มีนักเรียนจาก 13 โรงเรียน จำนวน 113 คน คุณครูและทีมงาน 19 คน รวมทั้งหมด 132 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
     1.เพื่อส่งเสริมการศึกษา และอ่านพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญลูกา ในปีเมตตาธรรม
     2.เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายพระคัมภีร์ และดำเนินชีวิตคริสตชนโดยมีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง
     3.เพื่อการเตรียมตัวนักเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์ของแผนกพระคัมภีร์ และวิทยาลัยแสงธรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ โดยใช้พระวรสารนักบุญลูกา
     อนึ่ง กิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายฯ จะมีการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา” ด้วยหลากหลายรูปแบบ เช่น การสำรวจพระวรสารฯ ศึกษาโครงสร้าง ศึกษาเนื้อหาแต่ละภาคของพระวรสารฯ โดยใช้รูปแบบของการใช้สื่อรูปภาพ แผนที่ วีดีทัศน์ การเล่าเรื่องโดยใช้หุ่นบุคคลเป็นภาพนิ่ง การแสดงละคร การใช้โปสเตอร์ การใช้สื่ออื่นๆ เช่น Ipad, Iphone ฯลฯ และการทำกิจเมตตาในปีเมตตาธรรม โดยไปเยี่ยมผู้สูงอายุบ้านคามิลเลียน สามพราน นอกจากนี้มีการไตร่ตรองเพื่อนำพระวาจาของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพิเศษในปีเมตตาธรรม โดยการเชื่อมโยงข้อตั้งใจต่อเนื่องกันเป็นการสร้างพลังในการทำกิจเมตตาด้วยกัน นอกจากนี้ภายในค่ายฯ มีการสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ช่วยเหลือกันและกัน โดยพระวาจาเป็นศูนย์กลาง และมีครูคำสอนเป็นครูผู้นำกลุ่มตลอดการอยู่ในค่ายฯ
     ขอขอบพระคุณคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล ที่มาเป็นประธานบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มาค่ายพระคัมภีร์
     ขอขอบพระคุณคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ที่มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในค่ายฯ และขอขอบพระคุณคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ที่มาเป็นประธานในการเปิดค่ายฯ และพิธีบูชาขอบพระคุณ อีกทั้งมาเยี่ยมเยียนค่ายฯและให้กำลังใจแก่คุณครูและเจ้าหน้าที่และนักเรียนตลอดการจัดค่ายฯ
     ขอขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สนับสนุนให้เด็กๆมาค่ายฯนี้ และขอขอบคุณคุณครู คำสอนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกแผนกฯ ที่มาร่วมกันจัดค่ายพระคัมภีร์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน 

จำนวนนักเรียน คุณครูและเจ้าหน้าที่ฯ ในค่ายพระคัมภีร์ 

  เขต     โรงเรียน       จำนวน นักเรียน      จำนวน ครู  
1โรงเรียน สังฆมณฑล เซนต์หลุยส์ศึกษา  6  1
  อัสสัมชัญศึกษา 16  1
  กุหลาบวิทยา 6

 1

1โรงเรียนนักบวช

เซนต์โยเซฟทิพวัล  6

 1

  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  5  2
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 10   1
  อสช แผนกประถม   11  1
  พระแม่มารี สาทร  15   2
  อัสสัมชัญ   8   1
โรงเรียน สังฆมณฑล ซางตาครู้สศึกษา  6  1
โรงเรียน สังฆมณฑล นักบุญเปโตร  10  2
  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย   14   1
ทีมงาน  เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกเยาวชน  -   4
รวมทั้งหมด   113 19