ภาพ – ข่าว วารุณี สิริสาธิต

Share |

             กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการ“ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่ 10 หัวข้อ “การบูรณาการข้อคำสอนของศาสนา” โดยมี คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ คณะซาเลเซียน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

             เนื้อหาการอบรม   คุณพ่อได้ให้ความรู้ เรื่องการอภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก จากเอกสารของพระศาสนจักร(คำแถลงของสภาพระสังคายนา เรื่องการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม, โรงเรียนคาทอลิก, มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก, โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม) คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์  1.ความเชื่อศรัทธา 2.ความจริง 3.การไตร่ตรอง/ภาวนา 4.มโนธรรม/วิจารณญาณ / ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 5. อิสรภาพ 6. ความยินดี 7. ความเคารพ/ศักดิ์ศรี 8. ความสุภาพถ่อมตน 9. ความซื่อตรง 10.ความเรียบง่าย / พอเพียง 11.ความรัก 12.เมตตา 13.ความกตัญญูรู้คุณ 14.การงาน/หน้าที่ 15.การรับใช้ 16. ความยุติธรรม 17. สันติ / การคืนดี 18. อภัย 19. ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 20. การพิศเพ่งสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ 21. ความหวัง เวลา 17.00 น. คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ คณะพระมหาไถ่ มาแบ่งปันเรื่องจิตภาวนาแบบคริสต์ วันที่ 2  เนื้อหาการอบรม การถ่ายทอดคุณค่าพระวรสารในโรงเรียน  การถ่ายทอดคุณค่าพระวรสาร คือ การบูรณาการ วัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต บทบาทครูจิตตาภิบาลในถ่ายทอดคุณค่าพระวรสาร และการอภิบาลเยาวชน คุณพ่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้ฝึกปฏิบัติ แบ่งปัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และซักถาม หลังการอบรมผู้แทนครูกล่าวขอบคุณวิทยากร
 

             จากการประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหน้าที่ของการอภิบาลจากเอกสารพระศาสนจักร เข้าใจคุณค่าพระวรสารมากขึ้น และการนำคุณค่าพระวรสารลงในการจัดการเรียนการสอน เพื่อไปสู่นักเรียนและวิธีการถ่ายทอดคุณค่าพระวรสารให้ผู้ร่วมงาน  เข้าใจถึงอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก คือการบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต  ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ ร่วมมือและตั้งใจทำกิจกรรมและมีความพึงพอใจที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้