ภาพ – ข่าว วารุณี สิริสาธิต

Share |

             กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัด โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตา ภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่ 9 หัวข้อ“การขับร้องและดนตรีในศาสนา” โดยมี คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่11-12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

             เนื้อหาการอบรม

             ในวันแรก เรื่องความสำคัญและวัตถุประสงค์ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม เอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2ว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ได้กล่าวถึงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ว่า “เป็นสิ่งประเสริฐเลิศยิ่งกว่าศิลปะใดๆ และเป็นส่วนที่จำเป็นทำให้พิธีกรรมครบถ้วย” (SC112) คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ขั้นตอนและความหมายของบทเพลงในแต่ละภาคในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และการคัดเลือกบทเพลงสำหรับเทศกาลฉลองสำคัญ คุณพ่อมอบหมายงานคู่ ให้จัดบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณในเทศกาลต่างๆ และนำขับร้อง เทศกาลมหาพรต  เทศกาลปัสกา เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีแต่งงาน พิธีปลงศพ  พิธีโปรดศีลกำลัง สมโภชพระกายและพระโลหิตฯ ฉลองนักบุญยอแซฟ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และฉลองวัดธรรมาส์นักบุญเปโตร

             วันที่ 2 คุณพ่อให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีศาสนา และได้ให้ความรู้ และฝึกขับร้องเพลงลาติน และบทสร้อย – บทสดุดี  สำหรับพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ในภาคบ่ายคุณครูนำเสนองานที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย โดยคุณพ่อได้ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณครูเพื่อการนำไปใช้ในงานอภิบาลและงานจิตตาภิบาลต่อไป ในช่วงสุดท้าย คุณพ่อเปิดโอกาสให้ซักถาม  แบ่งปัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นผู้แทนครูกล่าวขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกัน