ภาพ / ข่าว : ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Share |

             21-22 มิถุนายน 2013 หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต จัดอบรมผู้นำยุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมต้น เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ นักเรียน 99 คน คุณครู 20 คน จาก 18 โรงเรียน

             หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม ผู้นำยุวธรรมทูต โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในหัวข้อ ความเป็นมาของยุวธรรมทูต คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คำสอนยุวธรรมทูต ชีวิตจิตยุวธรรมทูต การรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต

              โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น

             -หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คุณพ่อ ให้ความรู้เรื่อง มโนธรรม และให้ผู้นำยุวธรรมทูตทำกิจกรรม ต่อพระคัมภีร์ร่วมกัน เพื่อให้ตระหนัก เรียนรู้ คำสอนของพระเยซูเจ้า จากพระคัมภีร์ในเรื่อง ความดี-ความชั่ว ผู้นำยุวธรรมทูตได้พิจารณา ไตร่ตรองความดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงโดยเขียนข้อตั้งใจ

             -หัวข้อ คำสอนยุวธรรมทูต กล่าวถึง หัวข้อการสร้างศิษย์ของพระเยซูโดยให้ผู้นำยุวธรรมทูตได้เรียนรู้จักกับพระเยซูโดยมีภาพพระคัมภีร์ให้ผู้นำยุวธรรมทูตร่วมกันค้นหาและอ่านเรื่องราวคำสอนของพระเยซูจากหนังสือพระคัมภีร์พระธรรมใหม่ ก่อนที่จะแบ่งปันแก่กันและกัน หลังจากนั้นผู้นำ    ยุวธรรมทูตได้เขียนไปรษณียบัตร ส่งความปรารถนาดี อวยพรแก่บุคคลต่างๆในพระศาสนจักร

             -หัวข้อ ชีวิตจิตยุวธรรมทูต วิทยากร กล่าวถึง ความสำคัญของการภาวนา และลักษณะการภาวนาต่างๆเช่น การสวดสายประคำ การสวดเช้า-ค่ำ และการร่วมพิธีมิสซา ผู้นำยุวธรรมทูตได้ร่วมพิธีมิสซาและมีการภาวนาร่วมกันนอกจากนี้กลุ่มผู้นำยุวธรรมทูตแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งบทภาวนาสำหรับงานต่างๆของพระศาสนจักร เพื่อใช้ในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีมิสซาด้วย

             -หัวข้อ การรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต ผู้นำยุวธรรมทูตได้รับความรู้ใน เรื่องการรัก-รับใช้ ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้าแล้วร่วมกันพิจารณาสิ่งที่สามารถจะทำและแบ่งปันกับผู้อื่นได้นำเสนอโดยสื่อด้วยภาพวาด นอกจากนี้ได้แบ่งปันเรื่องพระคัมภีร์แก่กันและกัน

             -หัวข้อ ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต กลุ่มยุวธรรมทูตร่วมกันเตรียมการแสดงจากเนื้อหาพระคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมาย แล้วออกมาแสดงเพื่อสื่อให้ผู้นำยุวธรรมทูตได้เห็นถึงเนื้อหาพระคัมภีร์ในตอนนั้นๆ

             -ฝึกการประชุมกลุ่ม การอบรมครั้งนี้ได้จัดให้ยุวธรรมทูตมีการประชุมกลุ่ม โดยมีหัวข้อการประชุม เช่น เรารับผิดชอบการแพร่ธรรม ที่มาของการแพร่ธรรมของเรา การเป็นศิษย์ของเรามีอิทธิพลต่อเพื่อนๆ การวางโครงการตลอดปีของเรา ฯลฯ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มในโรงเรียนต่อไป

             -ผู้นำยุวธรรมทูตแต่ละโรงเรียนประชุมวางแผนงานยุวธรรมทูตสำหรับโรงเรียนของตน เพื่อที่จะกลับไปทำประโยชน์อะไรให้แก่โรงเรียนได้บ้าง แล้วปิดการอบรมด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและรับเกียรติบัตร