รายงานโดย...พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี

Share |

              เมื่อเข้าสู่เทศกาลมหาพรตของทุกปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่บรรดาคริสตชนทั้งหลาย จะร่วมกันเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับเทศกาลที่มีความหมายยิ่งต่อชีวิตคริสตชนนี้ เพื่อมุ่งไป การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 บรรดาพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสที่กรุงโรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจขึ้น ณ บ้านศูนย์กลาง ของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ที่ปรึกษามหาธิการิณี และสมาชิกของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

             การฟื้นฟูจิตใจเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนเริ่มพิธีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ประธานกลุ่มนักศึกษา ได้กล่าวถึงเรื่องการลาออกจากตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกส์ ที่ 16 หลังจากนั้นพิธีบูชาขอบพระคุณจึงเริ่มต้นขึ้น ซึ่งในครั้งนี้คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เป็นประธานในพิธี

             หลังจากจบพิธีบรรดานักศึกษาได้ร่วมกันเพื่อสวดภาวนา สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาและสำหรับการเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ให้ผ่านไปอย่างราบรื่นทุกประการ ต่อจากนั้นซิสเตอร์สมจิตร์ได้กล่าวแบ่งปันประวัติศาสตร์ของ คณะอุร์สุลินและประวัติของบ้านศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว 80 ปีมาแล้ว

             เมื่อพิธีการต่างๆจบลงทุกคนก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บรรดาฆราวาสชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงโรม โดยหัวข้อการสนทนาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการ เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ สุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้าน ซิสเตอร์สมจิตร์ได้กรุณาพาเที่ยวชมบ้านของคณะ ซึ่งมีความสวยงาม และร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง