ภาพ / ครูกิ่งดาว ชาวแพรกน้อย

Share |

             วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10.00น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 25 ปีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์ ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ท้ายพิธีแล้วเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำงานเพื่อสังคม และเสกศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น และรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการแสดงดนตรีจากเด็กของศูนย์สงเคราะห์ฯและบราเดอร์

             โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00น. เปิดให้มีการลงทะเบียน และในเวลา 09.00น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นปนะธานเปิดงาน ได้ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านสังคมในส่วนงานต่างๆขึ้นมาแบ่งปัน จากนั้นรับชมวีดีทัศน์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และเป็นพิธีมิสซาตามที่กล่าวข้างต้น

             อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซึ่งมีคุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายฯ เป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุนให้วัดนักบุญอันนาผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยฯเป็นผู้ทำงานในพื้นที่ร่วมมือกับบราเดอร์คณะมาริสต์และซิสเตอร์คณะโดมินิกัน ทำงานร่วมกันกับคณะครูและอาสาสมัคร

             ในปัจจุบันมีนักเรียนซึ่งเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นประมาณ 350 คน อยู่ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาแห่งนี้  150 คน ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น 120 คน และศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น 80 คน

             
สุนทรพจน์
กราบเรียนพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลที่เคารพรัก

             ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาพระสังฆราชที่ทำงานให้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะและเชื้อชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการฯเลือกมาจัดงานที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน เพื่อว่าที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อพยพย้ายถิ่นทั้งที่เป็รคนพม่า มอญ ลาว เขมร เวียดนาม ฯลฯ เป็นจำนวนมาก (หลายแสนคน) อีกทั้งยังมีศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นแห่งนี้ ทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นในบริเวณนี้เป็นต้น ในด้านการศึกษาของเด็กๆ ลูกหลานแรงงานอพยพด้านสุขอนามัย พัฒนาด้านอาชีพ ความถนัด ความสามารถพิเศษต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้รักษาขนบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอาไว้ และดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางศีลธนนใจริยธรรมอันดีงาม

             ในช่วงประมาณค.ศ.2004-2005 ทางวัดนักบุญอันนาโดยนโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯซึ่งมีพระคาร์ดินัล เป็นประมุขอยู่ในเวลานั้น ได้มอบหมายให้ทางวัดทำงานให้ความช่วยเหลือต่อผู้อพยพย้ายถิ่นอย่างเป็นทางการ พวกเราก็เริ่มงานอย่างจริงจัง เป็นต้นกับบรรดาเด็กๆ ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกับบรรดาผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ต่อมาในปีค.ศ.2009 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เริ่มสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ และเปิดในปีการศึกษา2012 ได้ดำเนินการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้อพยพย้ายถิ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน