ภาพ / ข่าว ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Share |

             เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 แผนกโมบายเคลื่อนที่ (Mobile Teams) ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดกิจกรรมธรรมทูตสัญจร ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  เนื่องในโอกาสฉลองวัดประจำปี ค.ศ. 2013 

             กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้  ทางแผนกได้จัดบอร์ดนิทรรศการในเรื่องเกี่ยวกับงานธรรมทูตของพระศาสนจักร  มาแสดงให้สัตบุรุษได้เข้าใจและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลุกจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูตของคริสตชนในแต่ละคนด้วย

             นอกจากนี้  ทางแผนกฯยังมีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับงานธรรมทูตของพระศาสนจักร เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมธรรมทูตสัญจรในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองวัดในครั้งนี้ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก