ภาพ /ข่าว  ทีมงานสักการสถาน

Share |

          พระสังฆราช สังวาลย์  ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เตรียมฉลองเปิดปีแห่งความเชื่อ  ร่วมกับคุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จิตตาภิบาลสักการสถาน และคุณพ่อสราวุธ  อมรดิษฐ์ จิตตาภิบาลเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นคืนก่อนวันเปิดปีแห่งความเชื่อ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีผู้มาร่วมพิธีเกือบสองร้อยคน พระคุณเจ้าได้ให้เทศน์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเชื่อ “......เราต้องเพิ่มพูนความเชื่อของเราเสมอ   ความเชื่อต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า และ ความเชื่อต้องมีการกระทำ...” ในโอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ทำพิธีเสกห้องประกอบพิธีศีลอภัยบาปในสักการสถานฯ ที่ได้ทำขึ้นใหม่  จำนวน 2  ห้อง  และมีพิธีบรรจุพระธาตุของบุญราศีนิโคลาส ลงในพระรูปของท่าน โดยบรรจุพระธาตุลงในหนังสือพระคัมภีร์ที่อยู่ในมือคุณพ่อนิโคลาส   และพระรูปใหม่นี้จะใช้แห่ในพิธีเทิดเกียรติบุญราศี นิโคลาสฯ ในแต่ละเดือน   

          หลังพิธีมิสซาเป็น ... พิธีตื่นเฝ้าในโอกาสเปิดปีแห่งความเชื่อ ของเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวนเกือบหนึ่งร้อยคน พิธีเริ่มต้นโดยการตั้งศีลมหาสนิท การเฝ้าศีลมหาสนิทด้วยการภาวนาแบบเทเซ่ มีการรับศีลอภัยบาประหว่างภาวนา พิธีภาวนาตื่นเฝ้าจบลงด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท โดย พระสังฆราช สังวาลย์  ศุระศรางค์ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า พิธีจบลงเวลา 21.45 น.