รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...แผนกพระคัมภีร์และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทฯ

Share |

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการฯ จัดโครงการ Family Bible Quiz  ครั้งที่ 1 (ใช้หนังสือพระวรสารทั้งสี่ : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 มีผู้เข้าร่วมตอบคำถาม 18 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 54 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

          โครงการ Family Bible Quiz  (ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 2010-2015 ในเป้าหมายที่ 2 ข้อที่ 30 กล่าวคือ “ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้าน เป็นที่ซึ่งบิดามารดาเป็นบุคคลแรกที่มีหน้าที่อบรมและถ่ายทอดความเชื่ออาศัยการปฏิบัติศาสนกิจ พระวาจาและชีวิตภาวนา...”  และ“เสริมสร้างชุมชนวัด (BEC)  ให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง” (ข้อ 6.2)

 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวรักการอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจ้า

2.เพื่อให้ครอบครัวนำพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัว

3.เพื่อนำครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เข้าร่วมกิจกรรม Family Bible Quiz  (ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) ที่ทางแผนกพระคัมภีร์จัดขึ้น

สรุปครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม Family Bible Quiz ครั้งที่ 1 จากเขตต่างๆ ดังนี้

เขต

จำนวน

1

5 ครอบครัว

2

3 ครอบครัว

3

3ครอบครัว

4

1 ครอบครัว

5

6 ครอบครัว

รวมทั้งหมด 18  ครอบครัว

และในโอกาสนี้ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ครอบครัวที่ชนะเลิศ ดังนี้

รางวัล

เขต

วัด/โรงเรียน

ครอบครัว

รางวัลที่ 1

5

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย

ฟรังซิสโก สรเอก ผิวเกลี้ยง
เทเรซา ภรหทัย ผิวเกลี้ยง
ยอห์นบัปติส กรณัฐ ผิวเกลี้ยง

รางวัลที่ 2

5

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย

มารีอา อรมุล เกตุคำ
เยโรม ณัฐวุฒิ  ขวาลำธาร
เปาโล ณัฐวัฒน์ ขวาลำธาร

รางวัลที่ 3

1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

อัลฟองโซ มล.จตุรพิธ ชมพูนุท
ฟรังซิสกา ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา
คลารา ชมพูนุท ชมพูนุท ณ อยุธยา

รางวัลชมเชยอันดับ 1

5

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย

สกอลัสติกา เมตตา เมบขุนทด
อเล็กซานเดอร์ สุเมธ เมบขุนทด
อักแนส สุตาภัทร เมบขุนทด

รางวัลชมเชย อันดับ 2

2

วัดเซนต์จอห์น

ยอแซฟ สมนึก  สามิภักดิ์
เทเรซา สุพิชฌาย์ แสวงกิจ
ฟรังซิสอัสซีซี ศิวกร ศรีสันต์

รางวัลชมเชย
อันดับ 3

5

วัดนักบุญเปโตร

ดอมินิกวิลาส ชอบสอาด
บีบีอานาพัชรี  ชอบสอาด
มารีอาระพีพรรณ ชอบสอาด

แผนกพระคัมภีร์ฯขอขอบคุณ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการตอบคำถามฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน (ดูรายชื่อคณะกรรมการฯได้ที่นี่) และขอขอบคุณคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับทุกครอบครัว  และขอขอบคุณเจ้าอาวาสวัดและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ที่สนับสนุนครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย