รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...แผนกพระคัมภีร์และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทฯ

Share |

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการฯ จัดโครงการ Family Bible Quiz  ครั้งที่ 1 (ใช้หนังสือพระวรสารทั้งสี่ : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 มีผู้เข้าร่วมตอบคำถาม 18 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 54 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

          โครงการ Family Bible Quiz  (ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 2010-2015 ในเป้าหมายที่ 2 ข้อที่ 30 กล่าวคือ “ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้าน เป็นที่ซึ่งบิดามารดาเป็นบุคคลแรกที่มีหน้าที่อบรมและถ่ายทอดความเชื่ออาศัยการปฏิบัติศาสนกิจ พระวาจาและชีวิตภาวนา...”  และ“เสริมสร้างชุมชนวัด (BEC)  ให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง” (ข้อ 6.2)

 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวรักการอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจ้า

2.เพื่อให้ครอบครัวนำพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัว

3.เพื่อนำครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เข้าร่วมกิจกรรม Family Bible Quiz  (ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) ที่ทางแผนกพระคัมภีร์จัดขึ้น

สรุปครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม Family Bible Quiz ครั้งที่ 1 จากเขตต่างๆ ดังนี้

เขต

จำนวน

1

5 ครอบครัว

2

3 ครอบครัว

3

3ครอบครัว

4

1 ครอบครัว

5

6 ครอบครัว

รวมทั้งหมด 18  ครอบครัว