โดย....พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

Share |

          ซิสเตอร์เอมม กูนันโต คณะอุรสุลิน ชาวอินโดนีเซีย ผู้ประสานงานของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์ (CBF-SEA) จัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6 วันที่ 6-11 สิงหาคม 2012 ที่บ้านอูร์สุลิน บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกปัจจุบันของเรา “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็น และได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า” (2ยน 1:2-3)

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสามารถประยุกต์สมณลิขิต พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini)

          2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ในการนำสมณลิขิตนี้ไปปฏิบัติส่วนต่างๆ ในสังคมของเรา

          3. เพื่อทำแผนหรือโครงการร่วมกันสำหรับประชาสัมพันธ์สมณลิขิตและนำข้อแนะนำนี้ไปยังกลุ่มและศาสนบริการต่างๆ

          มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

          ประเทศกัมพูชา 1 คน

          ประเทศเมียนม่าร์ 2 คน

          ประเทศเวียตนาม 2 คน

          ประเทศไทย 8 คน

          ประเทศฟิลิปปินส์ 17 คน

          ประเทศอินโดนีเซีย 20 คน

          รวม 48 คน

          สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยคือ
1.พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

2.คุณพ่อเอนก นามวงษ์

3.ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา

4.เซอร์มารีแลน เล็กประเสริฐ

5.ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล

6.ครูสุพรรณี บุญย