โดย....พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

Share |

          ซิสเตอร์เอมม กูนันโต คณะอุรสุลิน ชาวอินโดนีเซีย ผู้ประสานงานของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์ (CBF-SEA) จัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6 วันที่ 6-11 สิงหาคม 2012 ที่บ้านอูร์สุลิน บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกปัจจุบันของเรา “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็น และได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า” (2ยน 1:2-3)

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสามารถประยุกต์สมณลิขิต พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini)

          2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ในการนำสมณลิขิตนี้ไปปฏิบัติส่วนต่างๆ ในสังคมของเรา

          3. เพื่อทำแผนหรือโครงการร่วมกันสำหรับประชาสัมพันธ์สมณลิขิตและนำข้อแนะนำนี้ไปยังกลุ่มและศาสนบริการต่างๆ

          มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

          ประเทศกัมพูชา 1 คน

          ประเทศเมียนม่าร์ 2 คน

          ประเทศเวียตนาม 2 คน

          ประเทศไทย 8 คน

          ประเทศฟิลิปปินส์ 17 คน

          ประเทศอินโดนีเซีย 20 คน

          รวม 48 คน

          สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยคือ
1.พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

2.คุณพ่อเอนก นามวงษ์

3.ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา

4.เซอร์มารีแลน เล็กประเสริฐ

5.ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล

6.ครูสุพรรณี บุญยะรัตน์

7.คุณสมบัติ งามวงศ์

8.คุณบุญหลาย บุญทา

          บันดุง อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (ไม่ใช่บ้านดุง อุดรธานีนะครับ) พลเมืองส่วนใหญ่ 95 %นับถือศาสนาอิสลาม แต่ที่นี่โรงเรียนซางตาอูร์สุลา และซางตา แองเจลา มีชื่อเสียงดีมาก