ภาพ / ข่าว : สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

Share |

          เมื่อวันที่16มิถุนายน 2555ที่ผ่านมา คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปฏิญาณตนเป็นสามเณรของสามเณรใหม่ ปีการศึกษา 2555โดยมีคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์อธิการสามเณราลัยฯป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐรองผู้อำนวยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

          โดยหลังจากจบบทเทศน์แล้วคุณพ่ออธิการได้ทำพิธีเสกหนังสือพระคัมภีร์ หนังสือพระวินัย หนังสือเรียน เข็มสามเณร และ เนคไท แล้วจึงเป็นพิธีปฏิญาณตนเป็นสามเณรต่อหน้าพระคัมภีร์ และ คณะผู้ให้การอบรมหลังจากนั้นคณะผู้ให้การอบรมได้มอบหนังสือพระคัมภีร์ หนังสือพระวินัย เข็มสามเณร และ เนคไท ให้แก่สามเณรใหม่ เสร็จแล้วสามเณรใหม่มอบเข็มเณรให้กับสามเณรพี่เลี้ยงช่วยประดับให้

          หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณคุณพ่ออธิการได้มอบหนังสือเรียนซึ่งได้รับการเสกแล้วให้กับตัวแทนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นเครื่องหมายของพระพรของพระเจ้าโอกาสเปิดปีการศึกษา 2555หลังจากนั้นตัวแทนสามเณรใหม่กล่าวขอบคุณคณะผู้ให้การอบรม คุณพ่ออธิการให้โอวาทสุดท้ายคณะผู้ให้การอบรมและสามเณรใหม่ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นสามเณรรุ่นพี่ได้สวมกอด จับมือ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ให้กำลังใจ

 และต้อนรับโอกาสโอกาสปฏิญาณตนเป็นสามเณรของสามเณรใหม่และก่อนที่จะรับประทานอาหารนั้นคณะผู้ให้การอบรมโดยคุณพ่ออธิการและบรรดาสามเณรเก่าทุกคนร้วมกันขับร้องบทเพลง “หัวใจมิสซัง”เพื่อเป็นการต้อนรับสามเณรใหม่ด้วยหลังจากนั้นสามเณรทุกคนร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมกัน