ข่าว/ภาพ โดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

Share |

          แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้จัดการแผนกฯ ได้จัดคอร์ส อบรม “การค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ (The Joy of Discovery in Bible Study – JOD)” เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน โดยมีอาจารย์ทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม/ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ผู้ช่วยแผนกพระคัมภีร์ฯ  เป็นวิทยากร  ทีมงานพี่เลี้ยง 3 คน คือ คุณครูสุพรรณี บุญยะรัตน์ คุณศุภรดา เกาะสุวรรณ์ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม ้

          และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน  ดังนี

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

สังกัด / วัด

1

พระสังฆราช ประธานศรีดารุณศีล

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

2

อาจารย์อารมณ์ พูลโภคผล

วัดเซนต์ปอล จ.ฉะเชิงเทรา

3

คุณสุภัทรา พูลโภคผล

วัดเซนต์ปอล จ.ฉะเชิงเทรา

4

คุณกิตติวัฒน์ เรืองวุฒิชนะพืช

วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่า

5

นายแพทย์วรวุฒิ จรรยาวนิชย์

วัดพระมหาไถ่ ประธานชมรมแพทย์คาทอลิก

6

คุณพิมพิไล ตั้งเมธากุล

วัดนักบุญเปโตร

7

คุณครูนุชนารถ สุขสนธิ

โรงเรียนมาเรียลัย

8

คุณครูสุดารัตน์ วาปีทะ

โรงเรียนมาเรียลัย

9

คุณครูบัวหลวง กิจเจริญ

โรงเรียนมาเรียลัย

10

คุณวาภรณ์ นพคุณทอง

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส กรุงเทพฯ

11

คุณศุภรดา เกาะสุวรรณ์

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส กรุงเทพฯ

12

คุณรจิตต์ กิจเจริญ

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส กรุงเทพฯ

13

คุณพิสิฐนวชาติโฆษิต

วัดราฟาแอล ปากน้ำ

14

คุณปรีชา ปิติสันต์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

15

คุณศิริกุล ปิติสันต์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

16

บาทหลวงวีระชน นพคุณทอง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ จ.นครนายก

17

คุณชลธิชา กิจเต่ง

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

18

คุณณัฐกานต์ ศรีพุก

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

19

คุณภุมเรศ ภูผา

สามเณรใหญ่ สังฆมณฑลราชบุรี

20

คุณวัชรพล อำนาจเกียรติกุล

สามเณรใหญ่ สังฆมณฑลราชบุรี

21

ซิสเตอร์ฤทธิพร ไชยแสง

คณะภคินีรักกางเขน แห่งท่าแร่

          โครงการนี้ จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 2010-2015 ในเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ “อภิบาลคริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงมุ่งให้พันธกิจในการอภิบาลทั้งหมดของตน ไปสู่เป้าหมายสำคัญคือสร้างและพัฒนาศิษย์ โดยพระวาจาของพระเจ้า เพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความหวังและความรักโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง (ข้อที่ 9 และข้อ 11.1)

          ดังนั้น แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอบรมวิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจ้า                และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดมุ่งหมายของคอร์ส JOD คือ

          1. เน้นทักษะที่จำเป็นในการค้นพบความหมายของพระคัมภีร์
2. หลักการที่สำคัญเพื่อรู้ว่าพระคัมภีร์มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร
3. ช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ
4. พัฒนาความสามารถผู้รับการอบรมให้รู้จักพระคัมภีร์บางตอนเป็นพิเศษ
5. พัฒนาทัศนคติ โดยอาศัยประสบการณ์แห่งความเชื่อของตน

          ซึ่งในแต่ละบทมีการศึกษา 2 ด้าน คือ

1.ข้อมูลทักษะการค้นพบ 
2.แบบฝึกหัดซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะ

          อย่างไรก็ดี ในการอบรมแต่ละครั้งผู้เข้ารับการอบรจะนำพระคัมภีร์ในตอนที่ศึกษามาแสดงด้วยรูปแบบต่างๆ ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แสดงพระวรสารนักบุญลูกา 23: 32-49  กลุ่มที่ 2 แสดงพระวรสารนักบุญมัทธิว 6: 25-34  และกลุ่มที่ 3 แสดงบทจดหมายนักบุญยากอบ 3: 1-12

          เมื่อจบคอร์สการอบรมฯ คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกฯ ได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 34 ท่าน