ภาพ / ข่าว :สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

Share |

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2012 คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพทั้ง 3 องค์ได้แก่คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร คุณพ่อยอห์น สักรินทร์ ศิรบรรเทิง และคุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช ณ วัดนักบุญยอแซฟ(วัดน้อยบ้านเณรเล็ก)โดยมีคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิงเป็นประทานในพิธีและคุณพ่อ ทัศมะ กิจประยูรเป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิดและในวันนี้มีคณะซิสเตอร์ แลคุณครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาร่วมพิธีและแสดงความยินดี

          หลังจากนั้นคุณพ่อ ยอห์น บัพติส สักรินทร์ ศิรบรรเทิง คุณพ่อ ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร  และ คุณพ่อ เปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืชกล่าวความรูสึกในใจตามลำดับ จบแล้วพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 3 ท่านและคณะพระสงฆ์ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

          และหลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 3 ท่านได้อวยพรแก่ทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ด้วย

          และระหว่างการรับประทานอาหารคำของสามเณร มีการแสดงดนตรีของบรรดาสามเณรเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 3 ท่านและเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารด้วย

          เมื่อประธานในพิธีอวยพรจบแล้ว เป็นการร่วมแสดงความยินดีของสามเณรโดยมีตัวแทนสามเณรกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกให้แด่พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 3 ท่าน

สุนทรพจน์โอกาสแสดงความยินดีแด่พระสงฆ์บวชใหม่ ปี ๒๐๑๒

กว่าเมล็ดจะเติบโตเป็นต้นกล้ากว่าจะมาถึงจุดหมายที่ใฝ่ฝัน  กว่าจะถึงเส้นชัยต้องบากบันดั่งความฝันได้พลันกลายเป็นจริง

พ่อเดินตามรอยบาทของพระเจ้าพ่อรับเอากาซูลาสวมทับสิ้น  เพื่อพร้อมสรรพรับใช้องค์ภูมินทร์มิรู้สิ้นทั้งทิวา ราตรีกาล

ขอพระพรขององค์พระจิตเจ้าให้พ่อก้าวเดินไปไม่ใหลหลง  นำวาจาของเยซูคริสตองค์สถิตคงมั่นในฤทัยเทอญ
 

          กราบสวัสดีคุณพ่อที่เคารพ วันนี้นับเป็นวันแห่งพระพรอีกวันหนึ่ง ที่พวกลูกได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสแสดงความยินดีแด่ คุณพ่อทั้ง ๓ ท่าน คือ คุณพ่อ ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร , คุณพ่อ ยอห์น บัพติส สักรินทร์ ศิรบรรเทิง และ คุณพ่อ เปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

          หากมองย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งชีวิตกระแสเรียกของคุณพ่อทุกๆท่าน คือการที่พระคริสตเจ้าได้ทรงเรียกเด็กชายคนหนึ่งเข้ามายังบ้านของพระองค์ โดยวิธีที่แตกต่างกันไป ในการรับการอบรม เปรียบเสมือนเม็ดพืชที่ถูกหว่านลงบนดินดี และถูกทนุถนอม รดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ก็เสมือนกับการที่คุณพ่อได้ฝึกฝนตนเองในทุกๆด้าน ณ ที่แห่งนี้ เพื่ออนาคตข้าง ที่อาจดูลำบากยากเข็ญ ต้องสละน้ำใจของตนอย่างมาก แต่หากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาเหล่านั้น คงจะเป็นภาพแห่งพระพร และบทเรียนที่ทำให้คุณพ่อทุกท่านมายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ กว่าต้นไม้ต้นนี้จะโตสมบูรณ์ พอที่จะสามารถให้ร่มเงาแก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อาศัย ชีวิตของคุณพ่อทุกท่านได้ผ่านการสละน้ำใจ ฝึกฝนตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตกระแสเรียก ด้วยการรับใช้ผู้อื่น และนำพาวิญญาณของผู้อื่นให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์

          กาลเวลานั้นอาจดูยาวนาน แต่ถ้าจุดมุ่งหมายชัดเจน แต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความตั้งใจดีที่จะเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า แม้มีปัญหาหนักแค่ไหน เราก็ไม่หวั่นไหวและพร้อมที่จะก้าวผ่านไปให้ได้เสมอ อาจมีท้อแท้ แต่ไม่ท้อถอย ดั่งตัวอย่างที่ได้เห็นจากคุณพ่อรุ่นพี่ทั้ง ๓ ท่าน ที่มาอยู่ท่ามกลางลูกในวันนี้ คุณพ่อได้ผ่านสิ่งต่างๆมากมาย และจนถึงจุดนี้คุณพ่อได้ทำให้พระพรของพระเจ้าบังเกิดผลแล้ว แบบอย่างของคุณพ่อจะเป็นกำลังใจให้พวลูกทุกคน ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายที่คุณพ่อทำได้แล้วด้วยเช่นกัน

          สุดท้ายนี้พวกลูกทุกคนขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อ และขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆพระสงฆ์ใหม่ทุกท่าน ในการเริ่มต้นสืบสานพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ในฐานะพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และขอวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรแห่งนี้ โปรดประทานมายังพี่ๆพระสงฆ์ใหม่ทุกๆท่าน ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพร พระหรรษทาน พระปรีชาญาณ สุขภาพพลานามัยที่ดี ในการทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้า ดูแลมวลประชาสัตบุรุษ ดุจผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเจ้าตลอดไป

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
พวกลูกสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
๘ มิถุนายน คริสตศักราช ๒๐๑๒