ข่าวโดย  กมลา  สุริยพงศ์ประไพ
ภาพ โดย กิ่งดาว  ชาวแพรกน้อย

Share |

          พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลัง และการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ของนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เขต 5 ร่วมกับคุณพ่อปิยะ โรจนมารีวงศ์ คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย และคุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ พร้อมด้วยพี่น้องสัตบุรุษ และผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆใันวันนี้จำนวนมากเมื่อวันอังคารที่ 1พฤษภาคม  2555 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน 

          โดยก่อนหน้านี้คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธีที่เดินทางมาถึง

          โดยมีจำนวนนักเรียนที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้  จำนวน 172  คน  จากวัดต่าง ๆ ดังนี้คือ

วัด / โรงเรียน

ศีลมหาสนิทครั้งแรก

ศีลกำลัง

รวม

วัดนักบุญเปโตร

66

59

125

วัดพระตรีเอกภาพ

-

8

8

วัดนักบุญอันเดร

1

1

2

วัดนักบุญอันนา

-

12

12

วัดพระเยซูเจ้าฯ

-

1

1

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

10

14

24

รวม

77

95

172

          สำหรับการเข้าเงียบเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์  ได้จัดเข้าเงียบร่วมกันที่วัดนักบุญเปโตร  ในวันที่  30 เมษายน 2555  โดย คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร เป็นผู้เทศน์อบรมให้กับนักเรียนที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เทศน์อบรม นักเรียนที่จะรับศีลกำลัง