ภาพ / ข่าว : อุดมสาร

Share |

กรุงเทพมหานคร l

          พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีลประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 11 “ความรัก การภาวนา ค้ำจุนโลก” พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช รองผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และร่วมพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงโต๊ะจีน ที่ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ

          หลังพิธีมิสซา พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานเปิดงานวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 11 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ โดยมีเพื่อนอุดมสาร คอลัมนิสต์ ผู้ร่วมสนับสนุนงานสิ่งพิมพ์ มาร่วมงาน ซึ่งปีนี้คุณยุวดี นิ่มสมบุญ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. สร้างความสนิทสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในงานของสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์อุดมสาร ซึ่งรวมถึงผู้จัดทำ นักเขียน สมาชิก ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน 2. ปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ 3. เพื่อหาทุนสำหรับพิมพ์หนังสืออุดมสาร รายสัปดาห์และรายเดือน ตลอดจนหนังสือเสริมความเชื่อ ความศรัทธาต่างๆ

งาน “วันเพื่อนอุดมสาร”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี

แต่เนื่องจากเกิดวิกฤติมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา  จึงเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2011 มาเป็นวันนี้  นับเป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันขอบพระคุณพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์ ที่โปรดประทานพระพร และปกปักรักษาสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์มาเป็นเวลา 92 ปี

          อุดมสารและอุดมศานต์ สามารถยืนหยัดรับใช้พระ-ศาสนจักรมาจนบัดนี้ ด้วยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ความเอาใจใส่ของพระศาสนจักร และความรักของบรรดาสัตบุรุษ อีกทั้งท่านผู้อ่าน ดังเราสามารถเห็นได้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และการพบปะสังสรรค์ในวันนี้ เป็นประจักษ์พยานดังคำกล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 10 ทรงกล่าวไว้ว่า “เรารักการพิมพ์ ดุจแก้วตาของเรา” ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เพื่อนอุดมสาร หมายเลข 1 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เพื่อนอุดมสาร หมายเลข 2

          พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดว่า “ขอบคุณท่านประธานจัดงานที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการวันนี้ที่ว่า ผมเป็นเพื่อนอุดมสารหมายเลข 1 (นัมเบอร์วัน) ขอขอบคุณ และได้แต่งตั้งให้พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ เป็นเพื่อนหมายเลข 2 แต่แล้วในความเป็นจริงท่านเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้านายของผม ซึ่งผมไม่อาจจะก้าวล้ำ แต่เมื่อท่านประธานจัดงานได้แต่งตั้งให้ ผมก็รับด้วยความยินดี”

          “ผมได้หยิบหนังสืออุดมศานต์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้ (ฉบับล่าสุด) มาด้วย ก็ได้เปิดดูและก็ได้เห็นข้อความว่า วิสัยทัศน์ของอุดมศานต์ว่าดังนี้ ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และพันธกิจของอุดมศานต์ คือ พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูเจ้า และเป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดนเน้นผู้ยากไร้”

          “และวันนี้ทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจของอุดมศานต์ ก็เป็นจริงเพราะเหตุว่าประชากรของพระเจ้าร่วมเป็นหนึ่งเดียววันนี้ เราทราบว่าบรรดาเพื่อนอุดมสารรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้ว่าจะผ่านมหาอุทกภัยแต่ท่านประธานจัดงานและคณะกรรมการก็ได้ถือเอาวิกฤตินั้นเป็นโอกาส เพื่ออุดมสารจะได้แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียว มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กำลังแสวงหาหนทางต่างๆ เพื่อติดตามองค์พระเยซูเจ้า และหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้พวกเราสามารถได้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าได้นั้นก็คือ อุดมศานต์ เป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดในวันนี้ว่า เรามีส่วนร่วมในพันธกิจของสื่อมวลชน คาทอลิกประเทศไทยโดยเฉพาะอุดมศานต์ เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน แบ่งปันด้วยน้ำใจของเรา แบ่งปันด้วยความเสียสละของเรา และในวันนี้เราแบ่งปันอาหารที่อยู่บนโต๊ะของเรา ซึ่งในวันนี้พี่น้องทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่น่าชื่นชมยินดี เป็นที่น่าปลื้มใจ และเป็นพลังสำหรับพระศาสนจักรในด้านสื่อมวลชนในสิ่งพิมพ์  จึงในนามของพระศาสนจักร ในนามของสภาพระสังฆราชฯ ขอขอบใจคณะกรรมการ ขอขอบใจบรรดาสมาชิกเพื่อนอุดมสาร อุดมศานต์ ทุกคนด้วยความจริงใจ และขอพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระพรแด่ทุกด้วย”

          “ในหนังสืออุดมศานต์ ฉบับนี้ผมได้อ่าน ได้เห็นบทสัมภาษณ์ประธานจัดงาน ได้เขียนไว้ว่า ‘ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อุดมศานต์ได้เจริญก้าวหน้า รับใช้สังคมในประเทศไทย มาจวบจนปีที่ 92 และอุดมสาร 36 ปี’ แต่ประธานได้แต่งตั้งให้เราเป็นเพื่อนหมายเลข 1 ของอุดมศานต์ ซึ่งตัวผมเองก็มีอายุแค่ 83 ปี เพราะฉะนั้นเรามีบุญแท้ๆ คนหนึ่ง เพราะยังไม่เกิดมาก็มีอุดมศานต์เป็นเพื่อนแล้ว เราโชคดี และเราทุกคนก็โชคดีได้มีเพื่อนท่านหนึ่งคือ อุดมศานต์”

          “และตัวเราเองในวัย 83 ปีนั้น ก็มีเพื่อนมากเหมือนกัน  มีทั้งเพื่อนต่างประเทศด้วย แต่วันนี้เรารู้สึกน้อยใจนิดหน่อย เราน้อยใจที่ว่า อุดมศานต์ มีเพื่อนมากกว่าเรา เราจึงขอแสดงความยินดีที่อุดมศานต์ มีเพื่อนทั่วประเทศ มีเพื่อนทุกวัย เพื่อนทุกเพศ จึงขอแสดงความยินดีและขอให้อุดมศานต์มีเพื่อนจำนวนมากยิ่งๆ ขึ้น”

          “และในอุดมศานต์ฉบับนี้ เราเชื่อว่าทุกคนได้อ่าน เราได้อ่านพบข้อความข้อหนึ่ง เขียนอยู่ด้านล่างๆ ว่า เราพูดกับพระเจ้าคือคำภาวนา เราอ่านพระคัมภีร์คือฟังพระวาจาของพระเจ้า แต่วันนี้เราอยากจะเพิ่มอีกว่า เราพูดกับพระเจ้าคือคำภาวนา เราอ่านพระคัมภีร์คือฟังพระวาจาของพระเจ้า เมื่ออ่านอุดมศานต์ เราได้ทั้งคำภาวนา และพระวาจา  เมื่อเป็นเช่นนี้อุดมศานต์ของเรา จึงมีคุณค่า อุดมศานต์ของเราจึงต้องเป็นที่รัก และอุดมศานต์จึงต้องเป็นสื่อที่เราต้องสนับสนุน”

          “และก่อนที่จะเข้ามาในงานนี้เราก็ได้เขียนบนบอร์ดว่าดังนี้ อุดมศานต์ใครๆ ก็รัก อุดมสารใครๆ ก็อ่านและขอมอบให้กับเพื่อนอุดมศานต์ทุกคนด้วย และในฐานะเราได้แต่งตั้งในวันนี้ ว่าเป็นเพื่อนอุดมศานต์หมายเลข 1 เราก็จะพยายามทำตามคำพูดที่เราได้อ่านนี้ด้วย คือ อุดมศานต์เราก็รัก อุดมสารเราก็อ่าน”

          จากนั้นพระคาร์ดินัลตีฆ้อง เปิดงานวันเพื่อนอุดมสารอย่างเป็นทางการ มีการฉายวิดีทัศน์วันเพื่อนอุดมสารและมิวสิกวิดีโอเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

          การขับร้องบทเพลง โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา คุณโสรัจ อมาตยกุล คุณพีพัฒน์ อมาตยกุล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล พร้อมทั้งมอบน้ำใจให้อุดมสาร
การแสดงของนักเรียน 3 อัสสัมชัญ รักมนุษย์ รักโลก และชุดเด็กๆ น่ารัก เทวดาป๋อง พร้อมทั้งอาจารย์ดนยา วิบูลยศริน ช่วยสอนเต้นบัลเลต์

          ระหว่างชมการแสดงมีการจับสลากบัตรหมายเลขโต๊ะจีน เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ กระเป๋าแฟชั่น พระรูปแม่พระเมืองลูร์ด  รางวัลสมาชิกอุดมสารฟรี 1 ปี

          ต่อจากนั้นพระคาร์ดินัล มอบโล่ขอบคุณ แก่ประธานจัดงาน ทั้ง 3 ท่าน  ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร และคุณยุวดี นิ่มสมบุญ

          พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ กล่าวปิดงานว่า “ได้มีโอกาสมาร่วมงาน “วันเพื่อนอุดมสาร” วันนี้แล้ว รู้สึกชื่นชมยินดีและมีความสุขเพราะเมื่อคราวที่แล้วได้มาร่วมงานนี้ และได้รับเกียรติให้เข้าเป็น “เพื่อนคนหนึ่ง” ใน “กลุ่มเพื่อนอุดมสาร” เพื่อนมาเจอเพื่อน ก็นำมาซึ่งความยินดี และมีความสุข เหมือนคำของกษัตริย์ดาวิด ในบทเพลงสดุดี ที่ 133 ที่ว่า “QUAM BONUM  ET  IUCUNDUM HABITARE FRATES IN UNUM” “มันน่าชื่นชมยินดีสักเท่าใดที่พี่น้องมาอยู่ร่วมกัน”
“วันเพื่อนอุดมสาร”
เป็นวันที่ฆราวาสอาสาสมัครมาร่วมทำงานสื่อ ที่เราเรียกว่า “เพื่อนอุดมสาร” มารวมตัวกัน เพราะพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของ “สื่อ” และอุดมสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของหนังสือพิมพ์คาทอลิกเพียง “หัว” เดียวของพระศาสนจักรในประเทศไทย ยิ่งทำให้งานนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

          อุดมสาร หมายความว่า เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่อุดมบริบูรณ์ไป ด้วยเรื่องราว เนื้อหาสาระ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ ความสงบ และสันติสุข ตามความหมายของชื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ และนิตยสารคาทอลิกรายเดือนของเรานี้เอง

          สาส์นวันสื่อมวลชนสากลของสมเด็จพระสันตะ-ปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ประจำปีนี้ พูดถึงประเด็น “Silence and Word : Path of Evangelization” (ความเงียบและพระวาจา คือหนทางแห่งการประกาศพระวรสาร) ก่อนอื่น “เงียบ” เพื่อจะฟัง ซึ่งหมายถึงการไตร่ตรอง และเข้าใจตนเอง เพื่อเราเองจะเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าตนเองต้องการสื่อสิ่งใดแก่ผู้อื่น และคาดหวังสิ่งใดจากพวกเขา

          นอกจากนั้น สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ยังทรงหมายถึง “การเงียบ” เพื่อจะรับฟังกันและกัน เพื่อก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และในที่สุด การเงียบเพื่อไตร่ตรองนั้น ยังหมายถึงโอกาสสนทนากับพระเจ้า และสนทนาเรื่องพระเจ้าอีกด้วย

          ดังนั้น คำพูดและความเงียบ เป็นการเรียนรู้ที่จะฟัง และเรียนรู้ที่จะสื่อ นี่คือการฟื้นฟูการประกาศพระคริสตเจ้าสำหรับสังคมปัจจุบัน นี่เท่ากับ เป็นการเตรียมตัวพวกเรา “เพื่อนอุดมสาร” ให้พร้อมที่จะเป็นผู้สื่อพระคริสตเจ้า ด้วยชีวิตของพวกเราแต่ละคนก่อน

          จากนั้นแล้ว พวกเรา “เพื่อนอุดมสาร” ทุกคน ก็จะร่วมมือกันและใช้ “สื่อ” ในการประกาศข่าวดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์ “อุดมสาร” นี้ อันเป็นสื่อที่อุดมด้วยสาระอันมีคุณค่า ที่จะนำชีวิตคริสตชนและคนอื่นๆ ไปสู่สันติสุข ไปสู่การพบองค์พระคริสตเจ้า และเพื่อให้ที่กล่าวมานี้เป็นจริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น พ่ออยากนำเสนอแก่ “เพื่อนอุดมสาร” ทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ ให้คริสตชน “บอกรับ” และ “อ่าน” อุดมสาร “ทุกครอบครัว” เป็นหนึ่งในกิจกรรม “ปีแห่งความเชื่อ” เป็นการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

          ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแก่ “เพื่อนอุดมสาร” ทุกท่าน ทุกครอบครัว ให้ประสบความสุข และได้รับ “ข่าวดี” ของพระคริสตเจ้าอุดมบริบูรณ์