ภาพ/ ข่าว  โดย ครูกมลา  สุริยพงศ์ประไพ

Share |

          คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  จิตตาภิบาล  เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันพุธที่ 1  มิถุนายน  2554  ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส  บุญเกิด กฤษบำรุง เพื่อวางแผนงานและดำเนินการตามโครงการของงานจิตตาภิบาล เขต 5  ซึ่งในปีการศึกษานี้    มีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ กับ 6 กิจกรรม  คือ 1) โครงการคุณธรรมนำชีวิต   2) โครงการแบ่งรักปันน้ำใจเขต 5  และ 3) โครงการงานอภิบาลโรงเรียนคาทอลิก เขต 5  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ คือ การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลและคำสอน เขต 5 (ทุกเดือน)  วันฉลองเขตพลศีล  วันพระคัมภีร์    การอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)     การพัฒนาหลักสูตรคำสอนภาคฤดูร้อน     และฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการจิตตาภิบาลและคำสอน เขต 5    ในการประชุมครั้งนี้  คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ และผู้แทนจากคณะพลมารีย์ ได้มาแนะนำเกี่ยวกับคณะพลมารีย์และเชิญชวน ให้แต่ละโรงเรียนจัดตั้งกลุ่มพลมารีย์เยาวชนในโรงเรียนในโอกาสนี้ด้วย

คณะกรรมการจิตตาภิบาลและคำสอน เขต 5 ประกอบด้วย

1. คุณพ่อเชษฐา   ไชยเดช

สักการสถานบุญราศีฯ

จิตตาภิบาล เขต 5

2. คุณพ่อสหพล    ตั้งถาวร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

กรรมการ

3. เซอร์คาทารีนา วาปีทำ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง

กรรมการ

4. ครูเมทินี   สุพรรณพยัคฆ์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

กรรมการ

5. ครูกิ่งดาว  ชาวแพรกน้อย

โรงเรียนอันนาลัย

กรรมการ

6. ครูทัศนา  ชาวปากน้ำ

โรงเรียนอันนาลัย

กรรมการ

7. ครูสุกัญญา  ศรีประมงค์

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

กรรมการ

8. ครูเพชรรัตน์  วีโอ

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

กรรมการ

9. ครูวิไลวรรณ สาลิกา

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

กรรมการ

10.ครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

กรรมการ

11. ครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ

โรงเรียนนักบุญเปโตร

เลขานุการ