แผนกวิถีชุมชนวัด จัดอบรมและเสริมทักษะภาวะผู้นำ

Share |

          เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2011  แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด   คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส โดยคุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์   ผู้จัดการ แผนก ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน  โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์   คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช  คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ และคุณอัมพร  ศรีสกุล   คุณแสงเดือน โพธิ์ไทร คุณนิวัติ กิจเจริญ คุณกมลา สุริยพงศ์ประไพ คุณวราภรณ์  ปรี์เปรม และคุณสุพรรณี บุญยะรัตน์ เป็นวิทยากร

          มีผู้สนใจมาเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 42 คน มาจากวัดต่างๆดังนี้ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 6 ท่าน, วัดแม่พระฟาติมาดินแดง 4 ท่าน, วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 5 ท่าน, วัดนักบุญมาร์โก 3 ท่าน, วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด 6 ท่าน, วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง 2 ท่าน, วัดนักบุญเปโตร สามพราน 5 ท่าน, วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 5 ท่าน, วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ 1 ท่าน, วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค 5 ท่าน

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิถีชุนชนวัด เครื่องหมาย 4 ประการของวิถีชุมชนวัด และเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้พระคัมภีร์เบื้องต้นและการแบ่งปันพระวาจา รวมถึงการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในงานวิถีชุมชนวัด

          สำหรับหลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน ในปีนี้จัดอีก 4 รุ่น

          สำหรับผู้จบหลักสูตรนี้สามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาผู้นำวิถีชุมชนวัด (ฆราวาส โดยได้รับการอบรมผู้นำ1 ผู้นำ 2 ผู้นำ3)เพื่อเป็นผู้ประสานงานจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและเป็นผู้นำในกลุ่มย่อยของวัดซึ่งวันที่กำหนดไว้สำหรับการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดมีดังนี้

7-8 พฤษภาคม 2011ผู้นำ 1    9-10 กรกฎาคม 2011ผู้นำ 2

3-4 กันยายน 2011   ผู้นำ 3     5-6 พฤศจิกายน 2011ผู้นำ 1

10-11 ธันวาคม 2011ผู้นำ 2    7-8 มกราคม 2012ผู้นำ 3

ตารางเวลาในการอบรม

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม   ค.ศ.2011

09.00  น.วจนพิธีกรรมเปิด
               แนะนำตัว
09.30  น.กิจกรรม 1  พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด
10.30  น.พัก -  อาหารว่าง
10.45  น.กิจกรรม 2  สิ่งเดียวที่จำเป็น A1
12.15  น.อาหารเที่ยง
14.00  น.กิจกรรม 3  การขุดสมบัติ  A2
16.00  น.พัก
16.30 น.ศีลอภัยบาป
17.00  น.มิสซา
               รับประทานอาหาร
19.30  น.กิจกรรม 4  เงียบและแบ่งปัน A4
 

วันอาทิตย์ที่  6 มีนาคม   ค.ศ.2011

06.00  น.เข้ากลุ่มแบ่งปันพระวาจา
06.45 น.มิสซา
07.30  น.อาหารเช้า
08.30  น.กิจกรรม 5  การแบ่งปันพระวาจาและการศึกษาพระคัมภีร์ A6
10.00  น.พัก
10.30  น.กิจกรรม 6  กลุ่มคริสตชนย่อย แนวทางสู่การเป็นพระศาสนจักรที่มีส่วนร่วม
12.00 น.รับประทานอาหาร ...  นำรักสู่บ้านและชุมชน
 

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม 57 ซ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯ10500 โทรศัพท์ 0 2237 7315 โทรสาร0 2233 8159 หรือคุณพฤกษา กิจเจริญ 08 1258 7771