โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Share |

          คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ( ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ )  จัดฉลองครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมฑลกรุงเทพฯ   และฉลอง25ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม อดีตผู้จัดการแผนกฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2009 เวลา11.00 น. โดยมีคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอภิบาล  และฝ่ายธรรมทูต ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เข้าร่วมพิธีในวันนี้ จำนวน 30 คน

          ท้ายพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุมมอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม และคุณพ่อทุกๆท่าน  จากนั้นแล้ว ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯที่ได้ทำงานมายาวนานกว่า 20 ปี คือ คุณครูสมบัติ งามวงศ์์ และคุณครูเอมอร ทองอดิศััย

          จากนั้นแล้วเชิญคุณพ่อชาญชัยกล่าวให้ข้อคิดกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

          ทางศูนย์คำสอนได้จัดเตรียมเค้กสำหรับฉลอง 35ปีศูนย์คำสอนและ 25 ปีชีวิตสงฆ์ สำหรับคุณพ่อชาญชัยด้วย พร้อมร้องเพลง และเชิญคุณพ่อเป่าเค้ก และนำภาวนาก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างรับประทานอาหารคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต ได้มอบของขวัญโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ให้กับคุณพ่อชาญชัยในโอกาสนี้ด้วย

          ทางสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยังได้ถ่ายทำพิธีมิสซางานฉลองนี้และสัมภาษณ์คุณพ่อชาญชัย และเจ้าหน้าที่   เพื่อออกอากาศรายการพระเจ้าสถิตกับเราอีกด้วย ติดตามชมได้ทางช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 04.00-04.50น. ในวันอาทิตย์ปลายเดือนตุลาคม ติดตามชมบรรยากาศได้