ภาพ / ข่าว : วารุณี  สิริสาธิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม  2553  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม จิตอาสา  สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยในปีนี้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ที่ ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ออกเดินทางเวลา 9.00 น. ถึงที่อนามัยชุมชนฉู่ฉี่  เวลา 10.30 น. พบกับ เจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของป่าชายเลน” ป่าชายเลน เป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บก ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ  

ด้านป่าไม้ ทำฟืน ถ่าน ซึ่งไม้โกงกางจะทำถ่านได้คุณภาพดีที่สุด ทำไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ด้านประมง  ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ เป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน

ด้านอื่น ๆ ป่าชายเลนเป็นแหล่งลดความรุนแรงของคลื่น    ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นฝั่ง  มิให้เกิดความ เสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัย  และพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ใกล้เคียง ช่วยเพิ่มพื้นที่ตามชายฝั่ง ช่วยกรองของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน

หลังจากนั้นพวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหมาะกับการลุยโคลน    และแสงแดดที่ร้อนมากๆ ช่วยกันขนต้นกล้าไปลงเรือที่ทางผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้ให้ไปขึ้นที่ริมฝั่ง ช่วยกันขนต้นกล้าลงจากเรือ เจ้าหน้าที่ได้สาธิตถึงวิธีการปลูกและผูกเชือกยึดกับหลักที่ปักไว้ให้ หลังจากนั้นพวกเราก็ลงปฏิบัติงานกันอย่างขะมักเขม้นและสนุกสนาน แดดร้อนจัด แต่อากาศดี ใช้เวลาไม่นานนักก็ปลูกเสร็จ  จำนวนต้นกล้าที่ปลูก 297 ต้น

นั่งเรือกลับ   มาเปลี่ยน เสื้อผ้า และรับประทานอาหารร่วมกัน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ขากลับแวะที่ศาลกรมหลวงชุมพร เดินซื้อของฝากที่ดอนหอยหลอด   และไปไหว้พระที่วัดศรัทธาธรรม ดูหอธรรมที่สร้างด้วยไม้สักทองฝังมุข สวยงามมาก  เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ