รายงานโดย....เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง เลขาธิการ ชมรม ฯ

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2009 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2009   ณ บ้านเข้าเงียบ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลังการประชุมชมรมนักบวชหญิงฯ และการประชุมชมรมนักบวชชาย ฯ แล้ว ทั้งสองชมรมได้ร่วมกันประชุมในนามสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานสหพันธ์ ฯ เป็นผู้นำการประชุม พร้อมกับเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม รองประธานสหพันธ์ ฯ และสมาชิกสหพันธ์ ฯ จำนวนทั้งหมด 35 คณะ แยกเป็นนักบวชหญิง 23 คณะ และนักบวชชาย 12 คณะ ทั้งนี้ในการประชุมได้

สรุปงานในรอบปี ค.ศ. 2009

1.การแต่งตั้งผู้แทนสหพันธ์ ฯ จากชมรมนักบวชชาย 1 ท่าน ได้แก่ ภราดาเสกสรร สกนธวัฒน์ และนักบวชหญิง 1 ท่าน ได้แก่ คุณ    แม่โยวานนา วนิดา ถาวร เพื่อประสานงานร่วมกับฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราช ฯ

2.ผู้แทนสหพันธ์ ฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมสมัชชาทิศทางงานอภิบาลของสภาพระสังฆราช ฯ เมื่อวันที่ 6 – 9 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

3.ผู้แทนสหพันธ์ ฯ จำนวน 8 ท่าน การร่วมประชุม FABC, Office for Consecrated Life Symposium เมื่อวันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจ คณะซาเลเซียน หัวหิน

4.การช่วยเหลือเด็กต่างด้าว ณ บ้านมารีอา จังหวัดระนอง

การประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดร่วมกันในปี ค.ศ. 2010

1. การอบรมผู้อบรมนักบวช ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์จิตวิทยาและชีวิตจิต สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

2.วันนักบวชสากล ซึ่งตรงกับวันที่     2 กุมภาพันธ์ 2010 จะจัดเป็นการภายในของแต่ละคณะ โดยในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2010 จะมีการบรรยายพิเศษสำหรับนักบวชชายหญิง ในหัวข้อ “The relationship between ancient and new charisms in the Church today” โดย Fr. Fabio Ciardi, OMI

3.การอบรมผู้ให้การอบรมนักบวชร่วมกับคณะคามิลเลียน ในวันที่ 24 – 29 เมษายน 2010

4.การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2010 สหพันธ์ ฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2010

5.การฟื้นฟูจิตใจสมาชิกนักบวช ระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2010

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยวาระปี 2009 - 2012

ประธานภราดาศิริชัยฟอนซีกา
รองประธานเซอร์ไอรีนชำนาญธรรม
เลขาธิการเซอร์ซีริลเปลี่ยนบำรุง
เหรัญญิกคุณพ่อไพรัชศรีประเสริฐ
(และคณะกรรมการบริหารทั้งสองชมรม ฯ เป็นกรรมการสมทบ)