ภาพ-ข่าว วารุณี สิริสาธิต และ ภารดี   เทศชารี 

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการศึกษาดูงานจิตตาภิบาล 

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2552  เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมในครั้งนี้
คุณพ่อ 5 องค์ ซิสเตอร์ / เซอร์    2 ท่าน และ คุณครู  67 คน 

กิจกรรมประจำวันที่ทางโรงเรียนจัดสำหรับนักเรียน     ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

- นักเรียนคาทอลิกแยกไปเรียนคำสอน

- นักเรียนพุทธแยกไปปฏิบัติกิจกรรมเสริมคุณธรรม-จริยธรรม (Station)
ที่ลานเอนกประสงค์ตามวันที่กำหนด  (เวลาประมาณ 35 นาที)

- โดยมีคุณพ่อ 2 ท่าน สลับวันมาให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรมสม่ำเสมอ

เวลา 9.30 น. คุณพ่อสำรวย    กิจสำเร็จ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนนักบุญเปโตร เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด  หลังจากนั้นคุณพ่อได้กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานและให้ข้อคิดดังนี้

- ให้เราภูมิใจที่พระเรียกและเลือกเราให้ทำงานด้านจิตตาภิบาล งานคำสอน    งานด้านศาสนา

- คำสอน/การสอนจริยธรรม : เป็นงานแพร่ธรรมที่ดี ท้าทายเราทุกคนในการปฏิบัติงาน

- สอนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ : อบรมนักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพระเป็นเจ้า มีพื้นฐานที่ดีด้านคุณธรรม  จริยธรรม

โรงเรียนนักบุญเปโตร ส่งเสริมด้านงานจิตตาภิบาล เน้นคุณธรรม จริยธรรมอย่างดีโดยมีคุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช   ให้การสนับสนุนงานจิตตาภิบาล และคุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ  ผู้ดูแลสักการสถาน และให้การช่วยเหลือ

งานจิตตาภิบาลเป็นอย่างดี   พระสงฆ์และซิสเตอร์ควรสอนคำสอนให้กับเด็กๆ ด้วย และสอนคำสอนให้กับครูด้วย      ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ การสอนคำสอนที่ดีไม่ใช่แค่พูดสอน แต่เป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อและรักในพระเยซูคริสตเจ้า โรงเรียนนักบุญ เปโตรมีการนำเด็กคาทอลิกจากโรงเรียนพุทธมาให้ความรู้ด้านคำสอนในวันอาทิตย์

สำหรับครูพุทธที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วให้มาจัดกิจกรรมและสอนพุทธศาสนา เราเน้นจุดนี้สำหรับโรงเรียนคาทอลิก   สนามการแพร่ธรรมของโรงเรียนสำคัญและยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมือของครูและผู้ที่เสียสละ

คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

วิกฤติศีลธรรม จริยธรรม

-เด็กปัจจุบันแนวโน้มสติปัญญาต่ำลง  ก้าวร้าวมากขึ้น ภูมิต้านทานโรคต่ำให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้น  ขาดศีลธรรม แยกตัวเอง ทำงานหนักไม่เป็น

-เด็ก 1 คนเกิดมาวัตถุนิยมเข้ามาสู่เด็ก เพศเสรีเข้ามา (ไม่สามารถแยกผิดถูกได้)   สื่อต่างๆ  สถาบันต่างๆ ไม่สามารถช่วยเหลือได้

สภาพที่เลวร้ายทางจิตใจ

1. ไร้วัฒนธรรมการไหว้  การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส  วัฒนธรรมเก่าๆ กำลังหายไป

2. ไร้มารยาทความนบนอบต่อผู้อื่น  การแสดงกิริยามารยาทที่ดี

3. ไร้ศีลธรรมสำนึกของการทำดี ไม่ดี ไม่มีในเด็กปัจจุบัน

4. ไร้ศาสนาเด็กปัจจุบันไม่สนใจศาสนา ไม่ไปวัด ไม่สนใจธรรมะ

พระวรสารของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2 … เรื่องความไร้ศีลธรรม
“จงรู้เถิดว่า  ยุคสุดท้ายจะมีช่วงเวลาความยุ่งยากเกิดขึ้น มนุษย์จะทำตามใจตน เห็นแก่ เงิน อวดดี ยโส และหยาบคาย ดื้อด้านต่อบิดามารดา เนรคุณ ไม่นับถือศาสนา ไร้มนุษยธรรมไม่ยอมให้อภัย  นินทาว่าร้าย เสเพล เข้ากับใครไม่ได้ เกลียดชังความดี  ทรยศ  ไม่คำนึงถึงผู้อื่น หยิ่งผยอง  รักสนุกมากกว่ารักพระเจ้า    นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก  แต่ไม่ยอมให้ศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิต จงอย่าคบกับพวกนี้เลย...” (2 ทิโมที 3:1-5)

คุณลักษณะของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนคาทอลิก

1.มีคุณธรรม จริยธรรม
2.เคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
3.มีวินัย
4.มีความสามารถแยกแยะ ความดี  ความชั่ว

โรงเรียนคาทอลิกต้องรื้อฟื้น

1. Technology =Study (I.Q.) งานพัฒนาวิชาการ ให้แข็งแกร่ง
2. Design = Formation (E.Q./M.Q.) การอบรมงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ระเบียบวินัย  ถ้าเด็กของเรามีมารยาทที่ดี  มีศีลธรรมเยี่ยม

To Form

1. คุณธรรมเน้นการอบรม ฝึกฝน
2. ระเบียบวินัยถือวินัยด้วยเหตุผล ควบคุมตนเองได้ รู้จักหยุด ห้ามตนเอง เกรงใจ ไม่เห็นแก่ตัว
3. มารยาทปฏิบัติจนเป็นนิสัย  เข้าสังคมกับผู้อื่นได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองความรู้สึกของผู้อื่น

หลักการพัฒนาคุณธรรมเด็ก
1. มีคำสอน(จริยธรรม) ทั่วไป
2. แบบอย่างที่ดี ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ทำดี
4. ให้รางวัล   ชมเชยเสริมแรงบวก
5. มีคุณค่า  มีคุณค่าในชีวิต มั่นใจในความดีของตนเอง

คุณพ่อชวลิต  จิตตาภิบาล เขต 5 ได้แบ่งปันข้อคิด
-  จุดเน้นของโรงเรียนคาทอลิกต้องมีจุดเด่นด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
-การอบรมทางด้านคำสอน จริยธรรม เป็นงานเอกกว่าวิชาการ
-เรามาทำงานจริยธรรม1. ตอบสนองกระแสเรียกความเป็นคริสตชน
2. ทำให้โรงเรียนมีจุดเด่นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช   คุณครูกมลา  สุริยพงศ์ประไพ และคุณครูยิ่งวรรณ รัตนเพ็ญชาติ ได้พูดถึงงานอภิบาลและ การแพร่ธรรมในโรงเรียน

กิจกรรม
•โครงการสัปดาห์ละบาทช่วยผู้ด้อยโอกาส
•โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ
•โครงการจิตอาสา 
•โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 3 
•งานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  
•มีการจัดรางวัลเพื่อให้กับครู
•งานการจัดการและมาตรฐาน 

คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต แบ่งปันเรื่องงานธรรมทูต
งานอภิบาล  เด็กทุกคนต้องได้รับการอภิบาล  คุณธรรม คำสอน  ศาสนา พลีกรรม  เสริม ให้แข็งแรง มั่นคง ด้วยความเชื่อคุณธรรม

งานยุวธรรมฑูต  การแพร่ธรรม   เด็กต้องได้รับการปลูกฝังความหมายของการเป็นธรรมทูต                  จิตตารมณ์ในชีวิตของเขา  มีโอกาสที่จะประกาศตนเองได้ว่าจะอยู่ในสถานะไหน มีกระแสเรียกอะไร

งานสังคมสงเคราะห์ จะรวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน นอกโรงเรียนที่บ้านด้วย นี่คือ Action ในตัวเขาเมื่อเขามีจิตตารมณ์แล้ว

คุณพ่อสุขุม  กิจสงวน ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณ  คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญ เปโตร  และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา   เป็นประธานวจนพิธีกรรมปิดการศึกษาดูงาน  ถ่ายภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน