หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ : สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม2008 เวลา 08.30น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน “วันแม่” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมีซีสเตอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง อธิการิณี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  นายสมชาย จันทวังโส ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 คณะครู   และนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เฝ้ารับเสด็จ

ในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ,    เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ปละประเทศชาติ, เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา   และตระหนักในหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีของแม่ ตลอดจนสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน   แม่, เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นของโรงเรียนฟรังซิสซาเวียร์คอนเวนต์ประจำปีการศึกษา 2551 และเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่ตลอดไป

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ที่ระลึกให้กับแม่ดีเด่น, ชนะเลิศคำประพันธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ,วาดภาพวันแม่,  นักเรียนที่ ได้รับทุนเรียนดี และยังมีการมอบโล่และเข็มที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณผู้มีจิตศรัทธา, นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นในปีการศึกษา2551 คือ นางวรวรรณ วังตาล

ประวัติแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2551

ชื่อ นางวรวรรณ วังตาล

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ศศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพมหานคร

อาชีพ แม่บ้าน

คู่สมรส  นายแพทย์สมหวัง วังตาล

บุตร-ธิดา

1. แพทย์หญิงปริญญา วังตาล สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรังสิต

2. นางสาวปรัชญา  วังตาล กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนคณิต-วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

3. นางสาวปพิชญา  วังตาล
แผนการเรียนคณิต-วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

อบรมเลี้ยงดูธิดาด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษา เล่ารียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการสอนจากการปฏิบัติจริง รวมทั้งปลูกฝังธิดาให้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาด้วยการนำเข้าร่วมกิจกรรมตาม โอกาสอันควร เพื่อให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ซึ่งแสดงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะของความเป็น “แม่” ที่ดีงาม   นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ    ของสังคมด้วยความเต็มใจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย  จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นคุณแม่ที่รักยิ่งของครอบครัว และคนรอบข้าง

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการประกอบอาชีพ “แม่บ้าน” นั่นคือทำให้ครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น อาชีพ “แม่บ้าน” ที่หลายคนคิดว่าสุขสบาย  แต่แท้ที่จริงกลับตรงกันข้ามคือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก  ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ  เพื่อเป็นกำลังใจแก่สามีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาของธิดาในการเรียน      และดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

1. บริจาคเงินช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงเรียน

2. ให้ความร่วมมือทางด้านศาสนา และวิชาการของโรงเรียน

3. ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่นงานเซนต์ฟรังไนท์ การแข่งขันแรลลี
การกุศล กิจกรรมกีฬาสี งานวันแม่และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ

4. เป็นตัวแทนแม่รับดอกมะลิในงานวันแม่ปีการศึกษา 2550

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

1. บริจาคทรัพย์และสิ่งของร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิ   จังหวัดพังงา ร่วมกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบันฮี

2. บริจาคเงินให้องค์กร ยูนิเซฟและเด็กยากจน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสในองค์กรต่างๆ
3.สมทบทุนมูลนิธิเด็ก กรุงเทพมหานคร

4. บริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่บ้านเด็กอ่อน จ. นนทบุรี ตามโอกาสที่เหมาะสม
5. บริจาคทรัพย์ และปัจจัยไทยทานเพื่อทำบุญที่วัดทางพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ
คำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติปี 2551

เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน       ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน    จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย

รายนามนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
แก่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เข้ารับประทานเข็มที่ระลึก ปีการศึกษา2551


1.นางสาวชิดชนก     ลีลาพากเพียร

2.นางสาวฐิตาภา     เขมกวัฒน์

3.นางสาววรรษชล   อังกูรสุทธิพันธ์

4.นางสาวชนิดา      พันธกิจเจริญกุล

5.นางสาวพริม         ศักดิ์กำจร

6.นางสาวปรีชญา     สุทธิรักษ์

7.เด็กหญิงปาณิสรา  กรจำรัสกุล

8.เด็กหญิงเชนตฤดี    สุขสุวรรณ์

9.เด็กหญิงอุษารัตน์    ศรีติมงคล

ท้ายที่สุดนางสาวสิรพัชรา โสพัชรมณี ผู้แทนนักเรียนกล่าวสดุดีกิติคุณของแม่ (ภาษาอังกฤษ) และถวายดอกมะลิให้กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และในระหว่างนั้นนักเรียนร้องเพลงข้าน้ำนม   และเพลงอิ่มอุ่น และในขณะเดียวกันตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นได้มอบดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ วันแม่ให้กับแม่ด้วย

รายนามครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 21 ปีขึ้นไป
เข้ารับประธานเข็มที่ระลึก ปีการศึกษา2551


1.นางสมพิศ       สว่างเนตร
2.นางมณฑนา   ตรีสรานุวัฒนา
3.นางหทัยรัตน์   ปรีชาเดช
4.นางณัฎฐิรา     จอนเทศน์
5.นางปณิดา       ถกลสุขสรรค์
6.นางสาวเกษร   อารมณ์
7.นางนภา           ภู่แก้ว
8.นางปัทมวรรณ  ว่องวิจิตร์ศิลป์
9.นางสาวสาธิยา     พึ่งศรี
10.นางสุทธิรัตน์     จูจรูญ
11.นางอุษา         ธาดาประสิทธิ์
12.นางปิยพร        ชัยสุรินทร์
13.นางสาวจริยา   เจริญวงศ์
14.นางศรีสุดา      พิมสาร
15.นางอรนุช        ศรีโกเศรษฐ