หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ : สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม2008 เวลา 08.30น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน “วันแม่” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมีซีสเตอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง อธิการิณี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  นายสมชาย จันทวังโส ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 คณะครู   และนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เฝ้ารับเสด็จ