หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ : สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม2008 เวลา 08.30น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน “วันแม่” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมีซีสเตอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง อธิการิณี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  นายสมชาย จันทวังโส ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 คณะครู   และนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เฝ้ารับเสด็จ

ในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ,    เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ปละประเทศชาติ, เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา   และตระหนักในหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีของแม่ ตลอดจนสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน   แม่, เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นของโรงเรียนฟรังซิสซาเวียร์คอนเวนต์ประจำปีการศึกษา 2551 และเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่ตลอดไป

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ที่ระลึกให้กับแม่ดีเด่น, ชนะเลิศคำประพันธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ,วาดภาพวันแม่,  นักเรียนที่ ได้รับทุนเรียนดี และยังมีการมอบโล่และเข็มที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณผู้มีจิตศรัทธา, นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นในปีการศึกษา2551 คือ นางวรวรรณ วังตาล

ประวัติแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2551

ชื่อ นางวรวรรณ วังตาล

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ศศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพมหานคร

อาชีพ แม่บ้าน

คู่สมรส  นายแพทย์สมหวัง วังตาล

บุตร-ธิดา

1. แพทย์หญิงปริญญา วังตาล สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรังสิต

2. นางสาวปรัชญา  วังตาล กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนคณิต-วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

3. นางสาวปพิชญา  วังตาล
แผนการเรียนคณิต-วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

อบรมเลี้ยงดูธิดาด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษา เล่ารียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการสอนจากการปฏิบัติจริง รวมทั้งปลูกฝังธิดาให้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาด้วยการนำเข้าร่วมกิจกรรมตาม โอกาสอันควร เพื่อให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ซึ่งแสดงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะของความเป็น “แม่” ที่ดีงาม   นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ    ของสังคมด้วยความเต็มใจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย  จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นคุณแม่ที่รักยิ่งของครอบครัว และคนรอบข้าง

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการประกอบอาชีพ “แม่บ้าน” นั่นคือทำให้ครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น อาชีพ “แม่บ้าน” ที่หลายคนคิดว่าสุขสบาย  แต่แท้ที่จริงกลับตรงกันข้ามคือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก  ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ  เพื่อเป็นกำลังใจแก่สามีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาของธิดาในการเรียน      และดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

1. บริจาคเงินช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงเรียน

2. ให้ความร่วมมือทางด้านศาสนา และวิชาการของโรงเรียน

3. ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่นงานเซนต์ฟรังไนท์ การแข่งขันแรลลี
การกุศล กิจกรรมกีฬาสี งานวันแม่และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ

4. เป็นตัวแทนแม่รับดอกมะลิในงานวันแม่ปีการศึกษา 2550

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

1. บริจาคทรัพย์และสิ่งของร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิ   จังหวัดพังงา ร่วมกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบันฮี

2. บริจาคเงินให้องค์กร ยูนิเซฟและเด็กยากจน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสในองค์กรต่างๆ
3.สมทบทุนมูลนิธิเด็ก กรุงเทพมหานคร

4. บริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่บ้านเด็กอ่อน จ. นนทบุรี ตามโอกาสที่เหมาะสม
5. บริจาคทรัพย์ และปัจจัยไทยทานเพื่อทำบุญที่วัดทางพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ