หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ / ข่าว : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

กรุงเทพฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 60 ปี คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ร่วมกับพระสังฆราชยอด พิมพิสาร พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชบรรจง ไชยรา และคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 

พระคาร์ดินัล กล่าวในระหว่างพิธีมิสซาว่า “ยินดี และดีใจที่ได้มาร่วมฉลองกับสงฆ์คณะพระมหาไถ่  ที่ได้ทำงานในประเทศไทยนานถึง 60 ปี นับเป็นเวลาที่เราต้องขอบพระคุณและสำนึกในพระทัยดีของพระเป็นเจ้า สำนึกถึงพระพรที่ประทานให้กับคณะฯ และขอ ให้ระลึกถึงบรรดาสมาชิกของคณะฯ  รุ่นแรกๆ   ด้วย  วอนขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรคณะพระมหาไถ่ให้สามารถร่วมพันธกิจขอพระเยซูเจ้าให้เข้มข้น บังเกิดผล และเป็นผลที่ถาวร

จากข้อความในหนังสือที่ระลึกที่เขียนว่า “พระจิตพระเจ้าเป่า” เป่าให้คณะฯ ไปทำงานที่นั้น ที่นี่ ที่โน้น ซึ่งถูกต้องเพราะพระจิตของพระเจ้าเป็นองค์ผู้นำ จึงขอให้องค์พระจิตเจ้าได้ทรงเป่าลมของพระองค์มายังพวกเราทุกคน และเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกของคณะพระมหาไถ่ ขอให้ได้รับลมแห่งพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อว่าจะได้ลอยขึ้น ไม่ติด ไม่ผูกพันกับโลก   และให้ลอยไปหาพระเป็นเจ้าด้วยจิตตารมณ์อันสูงส่ง

ได้เห็นความก้าวหน้าของคณะฯ   มีสมาชิกเพิ่มขึ้น   มีกระแส เรียกมากขึ้น เราวอนขอพระมารดานิจจานุเคราะห์  และท่านนักบุญอัลฟอนโซ โปรดประทานพระพรให้คณะพระมหาไถ่เข้มแข็ง พัฒนา เจริญก้าวหน้าตลอดไป”

ก่อนจบพิธีมิสซา คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล เจ้าคณะแขวงฯ ได้มอบมาลัยกร แด่พระคาร์ดินัล บรรดาพระสังฆราช  และพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ (มิสชันนารี) ต่างประเทศที่ยังทำงานอยู่ในประเทศ ไทยจำนวน 7 องค์ เพื่อแสดงความกตัญญู ขอบพระคุณ และได้กล่าวถึงความเป็นมาของคณะฯ และกาทำงานในประเทศไทย ร่วมถึงการฉลอง 60 ปี ของคณะฯ การดำเนินงานของคณะฯ   เนื้องานในด้านต่างๆ ในหลายๆ สังฆมณฑล   เพื่อให้ข่าวดีของพระเป็นเจ้าไปถึงพี่น้องชาวไทย

คุณพ่อยังได้กล่าวกับ “อุดมสาร” ว่า ขณะนี้มีสมาชิกคณะสงฆ์ในประเทศไทยมี 67 องค์ มีคุณพ่อมิสชันนารีชาวต่างประเทศ 9 องค์ มีบราเดอร์ตลอดชีวิต 1 คน และกำลังเตรียมตัวเป็นบราเดอร์ถาวรอีก 3 คนและสำหรับกระแสเรียกของคณะฯ ก็ยังดีอยู่ที่บ้านเณรศรีราชามี 60 กว่าคน จบจากบ้านเล็กแล้วเรียนภาษาอังกฤษอยู่ 9 คน บ้านเณรใหญ่ที่สามพรานเรียนปรัชญามี 15 คน เมื่อจบแล้วจะ ไปเรียนเทววิทยาที่ฟิลิปปินส์ และเข้านวกสถานที่นั้น

งานส่วนใหญ่ของคณะฯ ไม่ได้เน้นการศึกษา แต่จะเน้นงานอภิบาล การออกไปเทศน์ และงานด้านสังคม   ตามความตั้งใจของท่านนักบุญอัลฟองโซ คือไม่ยึดติดกับที่ไหนที่ใดที่หนึ่ง แต่ให้ไปในที่ต่างๆ เหมือนเป็นธรรมทูต

งานกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ กับชาวม้ง และงานในมิสซังเชียงใหม่ โดยเฉพาะกับชาวปกาเกอะญอ  และคณะฯได้รับเชิญให้ไปทำงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ด้วย การร่วมงานกับคณะเซนต์ปอล เดอ ชารต์รด้วย อีกทั้งงานอภิบาลให้กำลังใจผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ความรู้ด้วย เราไม่เคยลืมจิตตารมณ์งานด้านสังคมสงเคราะห์ เมื่อมีผู้ใจบุญบริจาคให้คณะฯเรา เราก็นำไปช่วยสังคม     และช่วยผู้ด้อยโอกาสเสมอ

คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล สมาชิกสงฆ์คณะพระมหาไถ่ (อดีตทีมเทศน์มิสชั่น) กล่าวกับอุดมสารว่า พ่อรู้สึกดีใจมาก     พ่อได้ส่งบัตรเชิญไปและวันนี้ได้รับการตอบสนองแล้ว มีพระดาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษมากันเป็นจำนวนมากเห็นอย่างนี้เห็นแล้วชื่นใจ

เรื่องกระแสเรียกในคณะฯ ก็เห็นว่าดีมาก และพ่อคิดว่าพระสงฆ์ต้องมีความใกล้ชิดกับเด็กๆเป็นต้นเด็กช่วยมิสซาและพระสงฆ์ต้องสอนคำสอน ถ้าพระสงฆ์ไม่ใกล้ชิดกับเด็กช่วยมิสซา ไม่สอนคำสอน ก็จะไม่มีกระแสเรียกไปบวช และถ้ามีบ้านเณรเล็กยิ่งดี เพราะการปลุกฝังสิ่งดีงาม จิตตารมณ์ต่างๆ ต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆ และขอให้พยายามรักษา และเอาใจใส่กระแสของพระสงฆ์ด้วยต้องรักษากระแสเรียกของพระสงฆ์เอาไว้

สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมาพ่อคิดว่าทางคณะฯได้มาถูกทางแล้วและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความศรัทธาต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์ และพระสงฆ์แต่ละองค์ ต้องทำหน้าที่สงฆ์ของตัวเองอย่างดี และเรื่องจิตวิญญาณสำคัญที่สุด

คุณครูเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ อายุ 36 ครูสอนผู้พิการอยู่ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา ผมได้รับความกรุณาจากคณะพระมหาไถ่ ทั้งๆ ที่ผมไม่ใช้คาทอลิก ผมได้เรียนที่ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา เมื่อเรียนจบก็เป็นครูสอนรุ่นน้องๆ   ต่อที่ศูนย์ฯ  ผมรู้สึกว่า    พระมหาไถ่ให้ โอกาสผม ให้เรียน และให้โอกาสทำงาน คณะฯทำงานตามจิตตารมณ์จริงๆ ทำให้สังคมมองเห็นและยอมรับผู้พิการมากขึ้น นี้เป็นการ ให้กำลังใจ และให้โอกาสคนพิการ

ผมอยู่ที่ศูนย์ฯไม่เคยถูกเรียกร้องให้กลับใจเป็นคาทอลิก พวกเราอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจกัน  เราผู้พิการทุกคนอยู่ร่วมกันได้ เราเรียนด้วยกัน พักบ้านเดียวกัน เล่นกีฬาด้วยกัน ที่ศูนย์ฯส่งเสริม   ให้โอกาส และช่วยเหลือตลอด   มอบกำลังใจ  ให้โอกาสผู้พิการ และช่วยผู้ด้อยโอกาสเสมอ