เดือนธันวาคม 2009 / 2552

28 ธันวาคม 2009

บรรยากาศคริสต์มาส ส่งความสุขแก่กันของคริสตชนไทยในโรม

26 ธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุส์

26 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

26 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดเซนต์จอห์น

24 ฃธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมเยียนเด็ก บ้านหทัยการุณย์ จังหวัดฉะเชิงเทร

24 ธันวาคม 2009

พิธีมิสซาวันพระคริสตสมภพวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

24 ธันวาคม 2009

พิธีเปิดเสกศาลาเซนต์ร็อค

24 ธันวาคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่2010

21 ธันวาคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

19 ธันวาคม 2009

เฉลิมศกสังฆมภาพ สุวรรณสมโภช 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

19 ธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปิดงาน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

18-30 ธันวาคม 2009

แผนกงานผู้ประสบภัย ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกับคณะอาสาสมัครโคเออร์
ตามวัด จัดกิจกรรมคริสต์มาสบนดอย แด่น้องน้อยด้อยโอกาส

18 ธันวาคม 2009

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 เยี่ยมเยียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย

18 ธันวาคม 2009

พิธีตื่นเฝ้าโอกาสเฉลิมศกสังฆภาพ สุวรรณสมโภช พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

18 ธันวาคม 2009

ชุมนุมเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15-16ธันวาคม 2009

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาล ดินแดงมอบของขวัญให้เด็กๆที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี