หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เริ่มอบรมกันไปได้ 2 สัปดาห์แล้วสำหรับการจัดการอบรมพระคัมภีร์ จัดโดยศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่ง เริ่มในวันเสาีร์ที่ 22กรกฎาคม - 16 กันยายน 2006 เวลา 08.15-12.00น. ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ประมาณ 35 ท่าน ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 17   แล้วในหัวข้อเรื่องพระเยซูเจ้าก่อนคริสตศาสนา   โดยคุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล คณะพระมหาไถ่มาเป็นผู้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย และหลังจากนั้นระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กันยายน-9ธันวาคม 2006 ก็จะมีการอบรมพระคัมภีร์ีักครั้งหนึ่ง ในหัวเรื่องจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม และชาวกาลาเทีย โดยมีคุณพ่อพงษ์เทพ  ประมวลพร้อมมาพูดคุยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของพระศาสนจักรในประเทศไทยให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า และประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น

เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนในงานแพร่ธรรมสู่ปีแพร่ธรรมนี้ ได้อย่างดี

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ : คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณสุรัตน์  เจริญผล โทรศัพท์0-2237-5276,0-2233-0228
โทรสาร 0-2233-8159 E-mail : ccbkk@catholic.or.th