หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  โดยมีคุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา พระสงฆ์หัวหน้าเขต 4  กล่าวรายงาน จากนั้น พระคุณเจ้ากล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี มหาราชา  และสวดบทภาวนาเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะนักเรียน และครู รวมทั้งสัตบุรุษในเขต 4 ร่วมถวายพระพรเป็นจำนวนกว่า 500 คน ท่ามกลางอากาศที่ร้อน ก่อนจะแห่มายังวัดก่อนเริ่มพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ คุณสุรพงศ์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล กล่าวรายงานถึงผลการชุมนุมปีแพร่ธรรมระดับเขต 4 ว่า

วัดเซนต์แอนโทนี มีสัตบุรุษจำนวน 979  คน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส   คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู จัดให้มีฝ่ายงานจำนวน 8 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงานสภาอภิบาล  ผู้สูงอายุ พลมารี วินเซนต์เดอปอล ครูซิลโล  ส่งเสริมชีวิตครอบครัว คาทอลิกสงเคราะห์  และงานเยาวชน มี 2 องค์กรที่ขึ้นกับกระทรวง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และฝ่ายส่งเสริมชีวิตครอบครัว และทางวัดยังจัดให้มีการส่งเสริมความศรัทธา ส่งเสริมกระแสเรียก ปีนี้ทางวัดยังมีคริสตชนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 คน ชาย 1 คน และหญิง 2 คน ก่อนหน้านี้ยังมีการจัดให้มีการเตรียมตรีวาร โดยเชิญพระสงฆ์มาเทศน์เตรียมจิตใจและยังได้อัญเชิญพระรูปนักบุญอันตน ไปยังรอบเมืองแปดริ้ว อีกด้วย

พระคาร์ดินัลกล่าวให้โอวาท กับผู้มาร่วมงานว่า
เราได้รับพระพรจากท่านนักบุญอันตน เราเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นปึกแผ่นแสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพี่น้องด้วยกัน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูเจ้า ขอ ให้พี่น้องร่วมใจกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อวัดของพี่น้องเอง

ก่อนที่พี่น้องจะเริ่มพิธี คริสตชนเขต 4 ได้ทำพิธีถวายชัยมงคลฉลองครองราชย์ 60 ปี ที่ได้ผ่าน ไป ตั้งแต่วันที่ 9 ในงานพิธีที่ผ่านมา ได้เป็นประจักษ์พยานได้รับรู้ทั้งชาวต่างประเทศ ที่พระองค์ท่านได้ทรงอุทิศชีวิต เพื่อความก้าวหน้า ผาสุข ของพสกนิกรของพระองค์  เราวิงวอนขอพระเจ้า โปรดประทานพระพร แด่พระเจ้าอยู่หัวของเรา ท่านตรัสว่า "ให้เราคิดดี พูดดี และทำดี"    และ

พระองค์มีแนวทางเหมือนกับพระวรสาร เป็นคำสอนเช่นเดียวกับที่เราคริสตชน ได้ดำเนินตาม และเราซึ่งเป็นพลเมืองของพระองค์

ได้ปฏิบัติตาม และอยากจะบอกให้พี่น้องได้ทราบว่า "   องค์สมเด็จพระสันตะปาปา  เบเนดิกต์ที่     16    ได้ทรงส่งสารแสดงความชื่นชมยินดีมายังพระมหากษัตริย์   ซึ่งได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางฉบับแล้ว"ความปิติยินดีนี้เราคริสตชนได้ทำกิจกรรม ต่าง ๆ ตามวัดตลอดปี      และได้แจ้งไปยังรัฐบาลทราบทั้งหมดและเป็นที่ทราบภายในว่าได้ทำอะไรกันบ้าง ทำพิเศษอะไรกันบ้างและเราจะทำอะไรต่อไป   และวันสำคัญดังกล่าว เราได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคน ให้เข้าร่วมกับงานอภิเษกในครั้งนี้ เราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เป็นการเทิดเกียรติ เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้ทราบ "รัก รับใช้  เมตตา และให้อภัย" ประเทศไทยของเราต้องการสิ่งเหล่านี้ "การรู้จักให้อภัย เป็นการให้ ที่ยิ่งใหญ่กว่า การชนะสงคราม"แต่การชนะ

ตัวเอง มีจิตใจที่ดี "การให้อภัยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียนร้อง"   วันนี้เราฉลองท่านนักบุญอันตน ท่านพร้อมที่จะช่วยเราเสมอ เคียงข้างเรา ขอให้พวกเรามอบความไว้วางใจกับท่าน ให้ท่านดูแลครอบครัวของเรา ด้วยความเชื่อที่มั่นคงนี้ ท่านจะเสนอวิงวอนพระเป็น เจ้าเพื่อเราเสมอ  

และโอกาสนี้  พระคาร์ดินัลประธานในพิธี ถวายกำยาน เพื่อเทิดเกียรติ นักบุญอันตน ในวัด   ก่อนจะแห่ศีลมหาสนิทรอบ ๆ วัด มายังพลับพลาที่จัดเตรียมไว้บริเวณสนามด้านหน้าของวัด  และร่วมใจกันสวดภาวนาปีแห่งการแพร่ธรรม พร้อมกันร้องเพลง Tantum และอวยพรศีลมหาสนิท 

สำหรับกิจกรรมในปีแพร่ธรรม ของเขต 4  วันนี้ทางวัดได้จัดนิทรรศกาลของ        โรงเรียนต่างๆ ในเขต รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระแสเรียก โดยมีคณะนักบวชต่าง ๆแนะนำและจัดกิจกรรมเพื่อ เผยแพร่งานแพร่ธรรมในคณะของตนกับบรรดานักเรียนและสัตบุรุษต่างๆ   ที่มาร่วมงาน   อีกทั้งยังจัดให้มีการแสดงของนัก  เรียนจากวัดต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจ

สำหรับสัตบุรุษวัดในเขต 4 มีทั้งสิ้นจำนวน 8,898 คน ( จากหนังสือฉลองวัดนักบุญอันตน ปี 2549  ) ประกอบด้วยวัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร 4,275 คน วัดนักบุญเทเรซาหนองจอก 666 คน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 598 คน วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว 979 คน วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 962 คน  วัดแม่พระฟาติมา บางวัว 85 คน วัดนักบุญเปาโลบ้านนา 811 คน   และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี 522 คน