หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว(สชค)

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรม "โครงการบทบาทลูกต่อครอบครัว (ย.1) รุ่นที่ 17   เมื่อวันที่ 20 - 23 เมษายน 2006 ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม มีบุตร-หลานสมาชิก สชค.อายุระหว่าง 12-15 ปี  เข้าร่วมจำนวน 32 คน  และโอกาสนี้ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล
เซนเตอร์ สามพรานด้วย