หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายจิตตาภิบาลขึ้น เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2006 ณ บ้านผู้หว่าน ในหัวข้อเรื่อง  "ศักยภาพของผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายจิตตาภิบาล กับการทำงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน" ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 66 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา       และส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายจิตตาภิบาลมีความรู้ความเข้าใจ    และทักษะในการบริหารงาน    ในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่งานการแพร่ธรรม, เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องศาสนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นฐานการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ปีที่ 4 (2005), เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรในการบริหาร   และดำเนินงานจิตตาภิบาลภายใน  โรงเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง