หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูคำสอน ขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2006 ณ หอประชุมยวงนิตโย  บ้านผู้หว่าน โดยใช้ชื่องานว่า "ครูคำสอนเป็นหัวใจของงานแพร่ธรรมในสถานศึกษา "   และมีผู้เข้าร่วมพัฒนาครั้งนี้  ทั้งหมด 170 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูคำสอน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการสอนคำสอน   และเพื่อเป็นการประกาศข่าวดีในสถานศึกษา เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้ปีแพร่ธรรมนี้สำเร็จสมบูรณ์ และตรงตามเป้าหมาย