หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก
จัดการสัมมนาเรื่องการแพร่ธรรม

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก จัดการสัมมนาเรื่องการแพร่ธรรม เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2006 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 ท่าน โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต่างให้ความสนใจและกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมกันอย่างดี

วัตถุประสงค์เพื่อผู้ให้การอบรมทุกท่าน สามารถเข้าใจถึงจิตตารมณ์การแพร่ธรรมอย่างแท้จริง และถูกต้อง เพื่อเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการแพร่ธรรมอย่างชัดเจน การวางแนวทางสู่ภาคปฏิบัติ ในเรื่องการแพร่ธรรมของบ้านเณร บ้านอบรมต่างๆ

             เนื่องในโอกาสที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ประกาศปีนี้เป็น "ปีแห่งการแพร่ธรรม" นอกนั้นสภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้จัดให้มีการชุมนุม เรื่องการแพร่ธรรมระดับทวีปเอเชียขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่ 19-22 ตุลาคม ศกนี้
         เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร         ทางคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อสามเณราลัย และกระแสเรียกจึงตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง  "การแพร่ธรรม" 

เพื่อเป็นการให้การอบรมต่อเนื่องแก่บรรดาพระสงฆ์ และนักบวชชาย หญิงที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรมในบ้านเณร

และในบ้านอบรมของคณะนักบวชต่างๆ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน  ในจิตตารมณ์การแพร่ธรรม     และแนวทางการอบรมเรื่องการแพร่ธรรม   ร่วมฟังแนวปฏิบัติในการแพร่ธรรมสำหรับผู้รับการอบรมในบ้านอบรมทุกแห่ง ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน   และมี เอกภาพมากยิ่งขึ้น   ในโอกาสปีแห่งการ แพร่ธรรมนี