หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2006 องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก   จัดการอบรมผู้นำการประกาศข่าวดี ณ บ้านผู้หว่าน ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นความคืบหน้าของปีแพร่ธรรม เพราะว่าบรรดาองค์กรทุกองค์กร ต่างก็ให้ความสำคัญต่อปีแพร่ธรรม และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการร่วมส่งบุคคลากรมาอบรมผู้นำการประกาศข่าวดีครั้งนี้ และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2006 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมกับพระสงฆ์   และผู้มาร่วมอบรมทุกท่าน และหลังจาพิธีมิสซาเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านรับเกียรติบัตร กับคุณพ่อด้วย มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 75 คน