หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

กิจกรรมวันพระคัมภีร์ ปีแห่งการแพร่ธรรม

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ปีแห่งการแพร่ธรรมขึ้น ที่โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เมื่อวันที่  17-19 มกราคม 2006 เวลา 09.00 น. คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิด. และ ในงานนี้   ศูนย์คริสตศาสนธรรม   กรุงเทพฯ    ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรม สำหรับเด็กๆ   โดยจัดให้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์, เกมส์ภาพทศกัณฑ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ โดยบรรดาเด็กนักเรียนต่างให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นพิเศษ  และร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน ภายในงานมีเด็กนักเรียนร่วมงานทั้งหมด 576 คน  โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของคริสตศาสนา เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ ถ่ายภาพร่วมกับ       ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ ครูใหญ่  และนักเรียนที่ได้รับรางวัล เรียนคำสอนดีเด่น และมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์      และประกวดภาพระบายสี

นิรรศการสำหรับเด็กนักเรียน       เพื่อให้เด็กนักเรียน  แสวงหาความรู้เพิ่มเติม

เด็กนักเรียนระบายสีภาพ       เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์กันอย่างสนุกสนาน

เด็กนักเรียนเล่นเกมส์ทศกัณฑ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์