ตราพระสังฆราชตามประเพณีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตราประจำตำแหน่งของพระสังฆราชมีลักษณธเป็นรูปโล่

สีน้ำเงิน  หมายถึง การแยกตัวเองออกจากคุณค่าของโลกนี้โดยยกจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นสู่สิ่งที่อยู่เหนือกว่า นั่นคือองค์พระเป็นเจ้า

รวงข้าวสาลี หมายถึง ศีลมหาสนิท เป็นพระกายและพระโลหิตพระเยซูเจ้า อาหารฝ่ายจิตของเรา

ดาวเจ็ดแฉก เป็นดาวประจำรุ่ง หมายถึง แม่พระ มารดาพระผู้ไถ่ มารดาของชาวเราและเป็นมารดาแห่งเมืองสวรรค์

หนังสือพระคัมภีร์ หมายถึง พระวาจาของพระเป็นเจ้า เป็นพระวาจาบันดาลชีวิต และเป็นแรงดลใจในกิจการงานของเรา