สำนักมิสซังคาทอลิก   ตู้ป.ณ. 5 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-3439,0-4528-4421 โทรสาร : 0-4528-3694
E-mail : uboncatholic_org@hotmail.com