สถาปนาเป็นสังฆมณฑล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พื้นที่

93,547 ตารางกิโลเมตร (มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของสังฆมณฑลในประเทศไทย)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกอบด้วย 13 จังหวัด

คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , ชัยนาท , ตาก , พิจิตร, พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี , สุโขทัย , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จำนวนประชากร

8,326,052  คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จำนวนคาทอลิก

 

14,037 คน  หรือร้อยละ 0.16 และประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนคริสตชนเป็นชาวไทยภูเขา  โดยส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง)  เผ่าม้ง เผ่าอาข่า  เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสังฆราช

1 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑล

15 องค์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์อื่น ๆ

20 องค์
- - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

7 องค์
- - - - - - - - - - - - - - -

คณะธรรมฑูตแห่งมารีนิรมล

3 องค
- - - - - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

9 องค์
- - - - - - - - - - - -

พระสงฆ์จันทบุรี

1 องค์
- - - - - - - - - -

ภราดา

4 คน
- - - - - - - -

ภคินี

44 คน
- - - - - -

คณะนักบวช

คณะลาซาล, คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

องค์กรคาทอลิก

คูร์ซิลโล ,  เซอร์ร่า, ผู้สูงอายุ ,พลมารี , เยาวชน, กลุ่มสตรีคาทอลิก,วินเซนต์ เดอ ปอล , ยุวธรรมทูต

แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 เขต เพื่อความเหมาะสมกับงานแพร่ธรรม 
จำแนกพื้นที่จังหวัดตามการแบ่งเขต ดังนี้
เขต 1  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี สระบุรี  ลพบุรี  และเพชรบูรณ์ตอนล่าง
เขต 2  จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก  กำแพงเพชร สุโขทัย  อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ตอนบน 
เขต 3  จังหวัดตาก

วัดในเขตพื้นที่สังฆมณฑลนครสวรรค์(โดยพิจารณาวัดที่มีพระสงฆ์ประจำ)
เขต 1  จังหวัด นครสวรรค์  อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี  สระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ตอนล่าง
                            
1. อาสนวิหารนักบุญอันนาอ.เมืองจ.นครสวรรค์
2. วัดแม่พระรับสารอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์
3. วัดนักบุญเปโตร            อ.เมือง          จ.อุทัยธานี
4. วัดพระนามกรเยซู           อ.พรหมบุรี   จ.สิงห์บุรี
5. วัดแม่พระเมืองลูร์ด        อ.เมือง         จ.สระบุรี
6. วัดนักบุญลูกา                 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
7. วัดอัครเทวดามีคาแอล       อ.เมือง         จ.ลพบุรี
8. วัดอัครเทวดาคาเบรียลอ.วิเชียรบุรีจ.เพชรบูรณ์

เขต 2 จังหวัด  พิษณุโลก  พิจิตร  กำแพงเพชร  สุโขทัย อุตรดิตถ์  และ เพชรบูรณ์ตอนบน
    
1. วัดนักบุญนิโกลาส                    อ.เมือง                  จ.พิษณุโลก
2. วัดนักบุญยอแซฟ                      อ.เมือง                  จ.พิจิตร
3. วัดแม่พระเมืองลูร์ด                   อ.เมือง                  จ.เพชรบูรณ์
4. วัดพระคริสตสมภพ                       อ.เมือง                 จ.กำแพงเพชร
5. วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านเย้า     อ.คลองลาน           จ.กำแพงเพชร
6. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า                อ.สวรรคโลก        จ.สุโขทัย
7. วัดแม่พระลูกประคำ               อ.เมือง                   จ.อุตรดิตถ์
8. วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ เข็กน้อย   อ.เขาค้อ    จ.เพชรบูรณ์
              
เขต 3  จังหวัด  ตาก
    
1.วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์               อ.เมือง                 จ.ตาก
2.วัดนักบุญเทเรซา              อ.แม่สอด                จ.ตาก
3.วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร กม.48 อ.พบพระ              จ.ตาก
4.วัดคาทอลิกพระมารดา(ช่องแคบ) อ.พบพระ                จ.ตาก
5.วัดคาทอลิกพระคริสตกษัตริย์ (บ้านปูเป้) อ.แม่สอด    จ.ตาก
6.วัดพระเมตตา              อ.แม่ระมาด     จ.ตาก